กอ.รมน. ร่วม มศว. รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้ารับการศึกษาตามโครงการเพชรในตม ปี 2562

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 1092 ครั้ง

กอ.รมน. ร่วม มศว. รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้ารับการศึกษาตามโครงการเพชรในตม ปี 2562

กอ.รมน. ร่วม มศว. รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้ารับการศึกษาตามโครงการเพชรในตม ปี 2562 TCAS รอบที่ 2 โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนิสิตที่จะรับรวมทั้งสิ้น 45 คน จากเขต กอ.รมน.ภาค 1 จำนวน 7 คน, กอ.รมน.ภาค 2 จำนวน 9 คน, กอ.รมนร.ภาค 3 จำนวน 9 คน และ กอ.รมน.ภาค 4 จำนวน 19 คน

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 ว่าพันเอก ประสิทธิ์พงษ์ มูลดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง 4-28 ก.พ. 2562 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT 5 และวิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนิสิตที่จะรับรวมทั้งสิ้น 45 คน แบ่งเป็น กอ.รมน.ภาค 1 จำนวน 7 คน, กอ.รมน.ภาค 2 จำนวน 9 คน, กอ.รมนร.ภาค 3 (จังหวัดในสังกัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์) จำนวน 9 คน และ กอ.รมน.ภาค 4 จำนวน 19 คน ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องเข้าไปศึกษาขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต และสมัครในระบบงานรับนิสิตใหม่ทาง http://admission.swn.ac.th ระหว่างวันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2562 ใน TCAS รอบ 2 ผู้สมัคร 1 คน เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา/วิชาเอก เท่านั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนทุกประการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยมหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าสมัครให้กับผู้สมัครสอบทุกคน

ทั้งนี้หากตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยไม่ได้รับเงินที่ชำระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 เมษายน 2562 ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swn.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และให้รายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ http://istart.swu.ac.th ในวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 สำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.ภาค 3) ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5524-5070 โทรสาร 0-5525-8863 ติดต่อ พันโทวิเชียร ขันทอง โทร. 08-7844-8658 และที่งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว. โทร 0 2649-5000 หรือนายไชยา บุญยาธิการโสภณ โทรศัพท์ 09-3104-4448

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ