'สำนักข่าวอิศรา' เรียงลำดับ 10 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์-สอบตก 'คุณธรรมความโปร่งใส' ปี 2562

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 พ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 1756 ครั้ง

'สำนักข่าวอิศรา' เรียงลำดับ 10 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์-สอบตก 'คุณธรรมความโปร่งใส' ปี 2562

'สำนักข่าวอิศรา' เรียงลำดับ 10 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์-สอบตก 'คุณธรรมความโปร่งใส' ปี 2562 จากข้อมูล 'ผลการประเมิน คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ' (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ ป.ป.ช.

สำนักข่าวอิศรา รายงานเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 ว่าหลังจากสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้ เปิดผลคะแนน 'คุณธรรมความโปร่งใส’สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัย 26 แห่ง ‘สอบตก ผลการประเมิน คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 83 หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมิน ทั้งสิ้น 54 แห่ง อยู่ในระดับ A ทั้งหมด ไม่มีระดับบ AA สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลคะแนนสูงสุด 90 คะแนนขึ้นไป ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งสิ้น 26 แห่ง จำแนก 3 กลุ่ม

กลุ่มคะแนนระดับ B คะแนนตั้งแต่ 79.04-84.95 จำนวน 21 แห่ง (สูงสุดคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 84.94 คะแนน-เกือบผ่าน)

กลุ่มคะแนน ระดับ C คะแนนตั้งแต่ 66.94-74.18 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (จ.ลพบุรี) ,สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุ่มคะแนน ระดับ D จำนวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 61.28 คะแนน

อย่างไรก็ตามสำนักข่าวอิศรา ได้จัดทำ Infographic TOP 10 มหาวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์-สอบตก 'คุณธรรมความโปร่งใส’ ปี 2562 นำเสนอ 10 อันดับ ผ่านเกณฑ์ และ ไม่ผ่านเกณฑ์ ในการประเมิณคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ