ดีเดย์ 1 ก.ค. 2562 นี้ การยาสูบฯ เลิกจ่ายภาษีแทนผู้ขายส่ง-ปลีก

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 พ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1036 ครั้ง

ดีเดย์ 1 ก.ค. 2562 นี้ การยาสูบฯ เลิกจ่ายภาษีแทนผู้ขายส่ง-ปลีก

การยาสูบแห่งประเทศไทยเลิกจ่ายภาษีแทนผู้ขายส่ง-ปลีก 1 ก.ค. 2562 นี้ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการทำธุรกิจแข่งกับต่างประเทศ

สำนักข่าวไทย รายงานว่าเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการการปรับปรุงแก้ไขการเสียภาษีเงินได้ออกแทนให้ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีกสินค้ายาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. 2561 (วันที่พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ) ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562 กำหนดให้การยาสูบแห่งประเทศไทยเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้ายาสูบในอัตราร้อยละ 12.5 ของกำไรของผู้ขายส่งไม่ว่าทอดใด และในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรของผู้ขายปลีก กรณีผู้ขายสินค้ายาสูบที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ที่การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ออกแทนนั้นให้ถือเป็นเครดิตภาษีของผู้ขายสินค้ายาสูบ และกรณีผู้ขายสินค้ายาสูบที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้จากการขายสินค้ายาสูบที่การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ออกภาษีเงินได้แทนนั้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 การยาสูบแห่งประเทศไทยจะไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ออกแทนให้ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีกสินค้ายาสูบ ดังนั้นผู้ขายสินค้ายาสูบทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดามีหน้าที่นำเงินได้จากการขายสินค้ายาสูบมารวมคำนวณและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีต่อไป

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการที่ขายสินค้ายาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทยมีภาระภาษีเงินได้เช่นเดียวกับการขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป และยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันทางการค้าระหว่างผู้ผลิตสินค้าบุหรี่ในประเทศและผู้นำเข้าสินค้าบุหรี่จากต่างประเทศ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ