ระดมสมองชาว ต.สุเทพ เชียงใหม่ ถกปัญหาสุขภาพประชากรแฝง ย้ำต้องเน้นป้องกันโรค

กองบรรณาธิการ TCIJ 13 พ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 2064 ครั้ง

ระดมสมองชาว ต.สุเทพ เชียงใหม่ ถกปัญหาสุขภาพประชากรแฝง ย้ำต้องเน้นป้องกันโรค

ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่พบประชากรแฝงสูงกว่าจำนวนประชากรมีทะเบียนบ้าน ด้านเครือข่าย อสม.ตำบลสุเทพกว่า 200 คนตระหนักถึงจำนวนประชากรแฝงในพื้นที่ที่สูง ทั้งประชากรนักศึกษาที่เคลื่อนย้ายทุกปี และแรงงานไทใหญ่จำนวนมากเข้าออกพื้นที่ ใช้ทรัพยากรสาธารณะร่วมกับชุมชน เสนอควรเน้นเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรคเป็นอันดับแรก หวั่นปัญหาโรคระบาดและการจัดการสุขภาพชุมชน

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2562 นางสาวรัชนี ประดับ ผู้จัดการโครงการพัฒนาข้อเสนอและขับเคลื่อนสิทธิสาธารณสุขของกลุ่มประชากรแฝงในเขตเมือง สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าโครงการฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระดมสมองถกปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรแฝงในพื้นที่ตำบลสุเทพ ซึ่งพบว่าข้อมูลตัวเลขจำนวนประชากรแฝงสูงกว่าประชากรมีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ เนื่องจากตำบลสุเทพเป็นพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวนบ้านเช่า คอนโด หอพักนักศึกษาผุดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะหลังยังพบว่าจำนวนแรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 4, 5, 6, 13

นางสาวรัชนี กล่าวต่อว่า จากการระดมสมอง ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าประชากรแฝงในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพมากที่สุดอันดับแรกคือคนต่างถิ่นโดยมากเป็นนักศึกษา รองลงมาคือแรงงานต่างด้าวไทยใหญ่ ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มประชากรแฝงในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพพบปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพมากที่สุด รองลงมาคือไม่สะดวกไปรับบริการตามสิทธิในบัตรประกันสุขภาพ ชาวสุเทพมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพในระดับมากเนื่องจากใกล้ชิดชุมชนและมีระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดรวดเร็ว ได้รับการดูแลปรับปรุงบริการจากเทศบาลจนทำให้อุ่นใจ

อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ (อสม.) ต่างแสดงความคิดเห็นว่าการจัดการปัญหาสุขภาพของกลุ่มประชากรแฝงในเขตเมืองควรเป็นบทบาทความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชน ร่วมมือกันหลายฝ่าย ส่วนแนวทางการให้บริการสาธารณสุขสำหรับกลุ่มประชากรแฝงในเขตเมืองควรเน้นเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรคเป็นอันดับแรก และรองลงมาคือการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากกลุ่มประชากรแฝง ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับเครือข่าย อสม.ได้ทำหน้าที่ทั้งส่งเสริมป้องกันโรคและเฝ้าระวังโรคติดต่อกับคนในพื้นที่ แต่สำหรับกลุ่มประชากรแฝงนับว่ายังเข้าถึงตัวยากทำให้ขาดทั้งข้อมูลและการวางแผนเพื่อรับมือปัญหาสุขภาพ การส่งเสริมป้องกันโรคและเฝ้าระวังโรคติดต่อ ส่วนใหญ่จะเข้าถึงตัวคนกลุ่มนี้เมื่อยามที่เกิดโรคหรืออุบัติเหตุแล้วเท่านั้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: