ILO ชวนทั่วโลกยุติความรุนแรงทางเพศในที่ทำงาน

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 1 ธ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 872 ครั้ง

ILO ชวนทั่วโลกยุติความรุนแรงทางเพศในที่ทำงาน

25 พ.ย. 2019 วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล ILO ชวนทั่วโลกยุติความรุนแรงทางเพศในที่ทำงาน ร่วมกันหยุดพฤติกรรมนี้ในที่ทำงาน และรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 190 ที่มาภาพประกอบ: VideoHive

"ความรุนแรงและการล่วงละเมิดถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดข้อหนึ่งในการทำงาน ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ อีกต่อไป มาทำงานร่วมกันและรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 190 กันเถอะ" เลขาธิการ ILO กล่าว

คำแถลง วันที่ 25 พ.ย. 2019

“เนื่องในวันสากลนี้ โลกกำลังยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาการข่มขืน การใช้ความรุนแรงและการคุกคามผู้หญิงทุกรูปแบบ การใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเป็นหนึ่งในรูปแบบการเลือกปฏิบัติที่เป็นปัญหาแพร่หลายที่สุด เป็นการบ่อนทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพของผู้หญิง

ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกของการทำงานไม่คำนึงถึงอาชีพหรือตำแหน่ง ไม่มีการยกเว้นประเทศ ภาคส่วนหรืออาชีพใดๆ

การใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดสามารถและต้องยุติลง เมื่อเดือนมิถุนายน 2019 รัฐบาลและองค์กรของนายจ้างและแรงงานจากทั่วโลกได้รับรองอนุสัญญาความรุนแรงและการล่วงละเมิด (ฉบับที่ 190) และข้อแนะประกอบ (ฉบับที่ 206) เป็นครั้งแรกที่เรามีข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดสิทธิของคนทำงานทุกคนให้ปราศจากการถูกใช้ความรุนแรงและล่วงละเมิด ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นรูปธรรมและปฏิบัติจริง

ดังนั้น ในวันสากลนี้ เพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรี ILO จึงขอเรียกร้องให้มีการรับรองอนุสัญญาฉบับนี้ให้กว้างขวางที่สุด เพราะการรับรองจะช่วยเร่งดำเนินการในประเทศให้มีการยอมรับ บังคับใช้กฎหมายในระดับชาติ สร้างระบบการป้องกันและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกของการทำงานมีค่าใช้จ่ายมหาศาลต่อมนุษย์ สังคมและเศรษฐกิจ ความรุนแรงและการล่วงละเมิดถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดข้อหนึ่งต่องานที่มีคุณค่า ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ อีก โปรดมาร่วมกันให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 190 ให้เป็นจริงสำหรับทุกคน”

 

ที่มาเรียบเรียงจาก
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_730737/lang--en/index.htm

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ