ไฟเขียวทุกจังหวัดซื้อผ้าห่มแจกประชาชนได้ ถ้าหนาวต่ำกว่า 15 องศา ติดกัน 3 วัน

กองบรรณาธิการ TCIJ 12 ธ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 4369 ครั้ง

ไฟเขียวทุกจังหวัดซื้อผ้าห่มแจกประชาชนได้ ถ้าหนาวต่ำกว่า 15 องศา ติดกัน 3 วัน

ก.มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดกรมบัญชีกลางอนุมัติให้จัดซื้อผ้าห่มได้เลยหากอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศา ติดต่อกัน 3 วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 240 บาทตามความจำเป็น

มติชนออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ว่านายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเผื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กรณีภัยหนาว ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบสถานการณ์ภัยหนาวดังกล่าวข้างต้น กรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์ จึงอนุมัติให้จังหวัดที่ประสบภาวะอากาศหนาวถึงหนาวจัด ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน สามารถประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ได้ และให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 240 บาทตามความจำเป็น

และให้จังหวัดสามารถจัดซื้อเครื่องกันหนาวและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวได้ภายในระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้ได้เป็นกรณีพิเศษตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ อย่างไรก็ดี โดยแต่ละพื้นที่ของจังหวัดจะมีลักษณะอากาศที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการดำเนินการจัดซื้อเครื่อกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดจะต้องพิจารณาถึงสภาพอากาศในพื้นที่และความจำเป็นรวมทั้งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ขออนุมัติด้วย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เผยเตรียมปรับเกณฑ์ภัยพิบัติอากาศหนาว จากต่ำกว่า 8 องศาติดต่อกัน 3 วัน กลับไปใช้ 15 องศา
การเมืองเรื่อง 'ภัยหนาว-แจกผ้าห่ม' ย้อนดูความไม่ชอบมาพากลในอดีต
จับตา: ย้อนอดีต ‘ผ้าห่มกับการเมืองไทย’ 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: