จับตา: ภาพรวมอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช-เคมีการเกษตรของไทย ปี 2560-2561

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 ต.ค. 2562 | อ่านแล้ว 5423 ครั้ง


จากรายงานภาพรวมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ 20210 : การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อการเกษตร (คำอธิบายประเภทธุรกิจ : การผลิตยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหนู ยาฆ่าเชื้อรา ยาทำลายวัชพืช การผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดการงอกและการควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช การผลิตยาฆ่าเชื้อโรค (ที่ใช้ในงานเกษตรกรรมและอื่น ๆ) รวมทั้งการผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรอื่น ๆ ด้วย) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูล ณ 3 ต.ค. 2562 พบว่ามีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ 229 ราย ปี 2560 มีนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน 188 ราย ปี 2561 181 ราย นิติบุคคลที่มีกำไร ปี 2560 106 ราย ปี 2561 101 ราย นิติบุคคลที่ขาดทุน ปี 2560 79 ราย ปี 2561 77 ราย

รายได้รวมของทั้งอุตสาหกรรม ปี 2560 47,263,666,724.87 บาท ปี 2561 49,924,836,649.61 บาท กำไรสุดธิรวมของทั้งอุตสาหกรรม ปี 2560 1,751,540,012.18 บาท ปี 2561 728,370,179.64 บาท

10 อันดับนิติบุคคลหมวด 20210 การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร ที่มีรายได้สูงสุดในปี 2560 และ 2561 มีดังนี้

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: