กลุ่มพลังงานหมุนเวียนเตรียมร้องศาลปกครองให้สั่งชะลอประกาศใช้แผน PDP 2018

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 1915 ครั้ง

กลุ่มพลังงานหมุนเวียนเตรียมร้องศาลปกครองให้สั่งชะลอประกาศใช้แผน PDP 2018

สมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นกลุ่มผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียน เตรียมร้องศาลปกครองเพื่อสั่งให้กระทรวงพลังงาน ชะลอการประกาศใช้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือ PDP 2018 โดยเห็นว่าแผนดังกล่าวไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศ ตามข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ที่มาภาพ: Energy News Center

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ว่านายผจญ ศรีบุญเรือง นายกสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย เปิดเผยว่าที่ผ่านมากระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผน PDP2018 มีความไม่สมบูรณ์ กล่าวคือก่อนการรับฟังความเห็นดังกล่าวไม่ได้มีการให้ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างถูกต้องและเพียงพอ ซึ่งทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนจึงได้ทำหนังสือชี้แจง และเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อผู้จัดเตรียมร่าง PDP 2018 ฉบับนี้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ก็มิได้มีการปรับปรุงตามความเห็นที่ชี้แจงและนำเสนออย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในของเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศที่ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณ และระยะเวลาในการรับซื้อ ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้ทำให้สมาชิกหลายรายของสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย สมาชิกของชมรมผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวล สมาชิกผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขยะ และผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมหลายรายเกิดความเสียหาย หากมีการประกาศใช้ PDP 2018 ฉบับนี้

ยิ่งไปกว่านั้นจากการชะลอการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนบางประเภทไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน ที่ต้องให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้เองภายในประเทศ อันได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพเพราะเป็นสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ฉะนั้นการชะลอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านพลังงานหมุนเวียนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อีกทั้งยังกระทบกับความมั่นคงทางด้านพลังงานของไทยที่พึ่งพาการใช้เชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศ แทนการใช้พลังงานที่ผลิตได้เองภายในประเทศ รวมถึงยังเป็นการไม่ส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำเสีย ของเสีย และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน

ทางสมาคมฯ ได้ไตร่ตรองแล้วว่าแผน PDP 2018 ที่กำลังจะประกาศใช้ เป็นการใช้อำนาจทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกของสมาคมฯ, ผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนและสังคมโดยรวม ดังนั้น สมาคมฯ และกลุ่มผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่าจะต้องพึ่งพาอำนาจทางศาลปกครองในการให้ระงับการ กระบวนการที่จะประกาศใช้แผน PDP 2018 ดังกล่าว โดยมีกำหนดที่จะยื่นเอกสารฟ้องกับศาลปกครองโดยเร็ว

อนึ่งแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือ PDP 2018 นั้นผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เนื่องจากต้องรอนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อน โดยหากรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง เห็นควรว่าจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแผน PDP 2018 ใหม่ ก็จะต้องมีการแก้ไขมติ กพช.และจัดทำการปรับปรุงแผน รวมทั้งจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นใหม่ ซึ่งเสมือนเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: