จับตา: ผักผลไม้ที่ปลอดสาร 100% และมีสารพิษตกค้างมากที่สุด

กองบรรณาธิการ TCIJ 3 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 1623 ครั้ง


ข้อมูลจากโครงการตรวจสอบเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ประจำปี 2561 ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินโครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด ตามเกณฑ์มาตรฐานของไทย ซึ่งการดำเนินงานในปี 2561 มีการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดทั้งหมด 41 ชนิดพืช รวม 7,054 ตัวอย่างจากทั่วประเทศ ได้ระบุถึง 'ผักและผลไม้สดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100%' และ 'ผักและผลไม้สดที่พบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด' ไว้ดังนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: