สทศ.เปิดให้ ม.6 ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET GAT/PAT

กองบรรณาธิการ TCIJ 3 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 924 ครั้ง

สทศ.เปิดให้ ม.6 ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET GAT/PAT

สทศ.เปิดให้ ม.6 ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET, GAT/PAT วันที่ 1-3 เม.ย. 2562 ส่วนวิชาสามัญ 9 วิชายื่น 5-7 เม.ย. 2562 ค่าธรรมวิชาละ 20 บาท ดูด้วยตนเอง หรือให้คนอื่นดูต้องมีหนังสือมอบฉันทะ ระหว่างดูห้ามถ่ายภาพ นำกระดาษคำตอบเฉลยออกนอกพื้นที่

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562 ว่า ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การให้บริการดูกระดาษคาตอบในการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 การทดสอบ GAT/PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการเป็นไปอย่างเรียบร้อย สทศ. กำหนดการให้ ผู้เข้าสอบในแต่ละประเภทการสอบ มีสิทธิ์ขอดูกระดาษคำตอบของตนเองได้ โดยยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทน ณ ที่ทำการของ สทศ. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคาตอบ ในอัตราวิชาละ 20 บาท และต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ์ขอดูกระดาษคาตอบประกอบการยื่นคำร้องตามกำหนดการที่ สทศ.ประกาศให้บริการ

ผอ.สทศ.กล่าวต่อไปว่า ในวันดูกระดาษคำตอบผู้มีสิทธิ์ดูกระดาษคำตอบมาด้วยตนเอง ให้นำบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย กรณีให้ผู้อื่นมาดูกระดาษคำตอบแทนต้องมีหนังสือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย ซึ่งได้รับการรับรองของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ การให้บริการขอดูกระดาษคาตอบ สทศ. จะอนุญาตให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ดูกระดาษคาตอบเข้าดูได้เพียง คนเดียวเท่านั้นและจะได้ดูกระดาษคำตอบของตนเอง เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน ของแต่ละวิชาเท่านั้น

สำหรับกำหนดการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 และ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 ยื่นคำร้องวันที่ 1-3 เม.ย. 2562 ให้ดูกระดาษคำตอบ วันที่ 9 เม.ย. 2562 และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ยื่นคำร้องวันที่ 5-7 เม.ย. 2562 ดูกระดาษคำตอบ 10 เม.ย. 2562 และในระหว่างการดูกระดาษคาตอบ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ นอกจากที่ สทศ. จัดเตรียมไว้ให้บริการเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือนำกระดาษคำตอบ เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน หรือเอกสาร อื่นๆ ที่ สทศ. จัดเตรียมไว้ออกจากสถานที่ดูกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ