กพร.ยืนยันไทยมี 'หินก่อสร้าง' พอใช้เกิน 30 ปี

กองบรรณาธิการ TCIJ 30 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1018 ครั้ง

กพร.ยืนยันไทยมี 'หินก่อสร้าง' พอใช้เกิน 30 ปี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ยืนยันมีหินก่อสร้างเพียงพอใช้เกิน 30 ปี ล่าสุดมีผู้ประกอบเหมืองหินเปิดทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 300 ราย ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 ว่านายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมฯ กำหนดแหล่งหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 300 แหล่ง มีปริมาณสำรองรองรับความต้องการของประเทศได้ไม่น้อยกว่า 30 ปี และก่อนที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตประทานบัตรและต่ออายุประทานบัตรเหมืองหิน เพื่อการก่อสร้างไปแล้วจำนวนหนึ่ง ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบเหมืองหินเปิดดำเนินการทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 300 ราย สามารถรักษากำลังการผลิตหินได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในระยะ 1 ปีเศษที่ผ่านมามีคำขอประทานบัตรหรือและคำขอต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินเพื่อการก่อสร้างที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประมาณ 30 ราย คำขอประทานบัตรดังกล่าวส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษต้องมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและการเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงจะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการอนุญาตประทานบัตร

ส่วนบางจังหวัดขาดแคลนหิน เพราะประทานบัตรสิ้นอายุและคำขอต่ออายุประทานบัตรอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาตามกระบวนการนั้น กพร.อยู่ระหว่างดำเนินการขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อขอความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะรัฐมนตรีก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร

นายวิษณุ กล่วว่า ภายหลังจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้กระทรวงอุตสาหกรรมและ กพร.ได้ดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการอนุญาตประทานบัตรและต่ออายุประทานบัตรภายใต้พระราชบัญญัติแร่ฉบับใหม่มีความต่อเนื่องโดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่และผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 โดยแผนแม่บทฯ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเขตแหล่งแร่ เพื่อการทำเหมืองสำหรับใช้ในการอนุญาตประทานบัตรแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดทำอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต ได้แก่ การจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชน การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ การประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำเหมืองเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จและแจ้งให้ผู้ประกอบการไปดำเนินการแล้ว หากการดำเนินการต่าง ๆ เสร็จ กพร.จะสามารถพิจารณาอนุญาตประทานบัตรและต่ออายุประทานบัตรได้ภายในเวลาอีกประมาณ 2 เดือน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: