จับตา: การเลือกตั้งครั้งหลังสุด ช่วงอายุไหนได้รับเลือกมาก ?

ทีมข่าว TCIJ : 11 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 3425 ครั้ง


สถิติการเลือกตั้งปี 2554 ชี้คนอายุต่ำกว่า 30 ปี และมากกว่า 80 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. น้อยที่สุด ส่วนช่วงอายุที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุดคือ 51-60 ปี ที่มาภาพประกอบ: New Mandala

จาก ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 พบว่าในการเลือกตั้งปี 2554  จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมากที่สุดคือผู้ที่มีช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 36 ตามมาด้วยช่วงอายุ 61-70 ปี ร้อยละ 21.60 ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 19.20 ช่วงอายุ 71-80 ปี ร้อยละ 14.40 ช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 5.60 และช่วงอายุที่ได้รับเลือกน้อยที่สุดคือช่วงอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี และช่วงอายุมากกว่า 80 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 1.60 เท่ากัน

ส่วนแบบแบ่งเขต พบว่าผู้ที่มีช่วงอายุ 51-60 ปี ได้รับเลือกมากที่สุดเช่นเดียวกัน สัดส่วนร้อยละ 37.07 ตามมาด้วยช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 34.40 ช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 12.80 ช่วงอายุ 61-70 ปี ร้อยละ 12.53 ช่วงอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ร้อยละ 2.40 และช่วงอายุ 71-80 ปี ได้รับเลือกตั้งน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 0.80

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: