ปี 2560 CPF กำไร 1.5 หมื่นล้าน

กองบรรณาธิการ TCIJ 28 ก.พ. 2561 | อ่านแล้ว 1344 ครั้ง

ปี 2560 CPF  กำไร 1.5 หมื่นล้าน

CPF โชว์กำไรปี 60 ทะลุ 1.5 หมื่นล้านบาท เติบโต 3.78% ประกาศปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 0.25 บาท ขณะที่ปรับลดนโยบายปันผลเหลือไม่ต่ำกว่า 30% จากเดิม 50% ของกำไรสุทธิ พร้อมขยับวงเงินออกหุ้นกู้เป็น 1.5 แสนล้านบาท จากเดิม 1 แสนล้านบาท ที่มาภาพ: moneychannel.co.th

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) แจ้งผลการดำเนินงานปี 2560 มีกำไรสุทธิ 15,259 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.91 บาท เพิ่มขึ้น 3.78% จากปี 2559 ที่ มีกำไรสุทธิ 14,702 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.99 บาท

CPF ยังแจ้งจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในงวดปี 25620 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 3 พ.ค. 2561 วันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 2561

CPF ประกาศจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี 2560 หุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2560

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท CPF ยังมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้เพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 50,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจาก 100,000 ล้านบาท เป็น 150,000 ล้านบาท

ทั้งนี้มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้น ๆ จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า 150,000 ล้านบาท

พร้อมเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจาก "มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)" เป็น "มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) "

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: