ก.ล.ต. เปิดรับคำขอเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลแล้ว

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 ก.ค. 2561 | อ่านแล้ว 831 ครั้ง

ก.ล.ต. เปิดรับคำขอเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลแล้ว

สำนักงาน ก.ล.ต. ระบุประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีผลใช้บังคับแล้ว โดยผู้ที่สนใจขอใบอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขาย นายหน้า หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอล ทั้งรายใหม่และที่ประกอบธุรกิจอยู่แต่ก่อน สามารถยื่นขอใบอนุญาตที่ ก.ล.ต. ได้แล้ว ที่มาภาพ: Money Channel

เว็บไซต์ Money Channel รายงานเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2561 ว่านายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับคำขออนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วตั้งแต่วันนี้ เนื่องจากประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจ มีผลใช้บังคับแล้ว ในวันที่ 24 ก.ค. 2561 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขาย นายหน้า หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอล สำนักงาน ก.ล.ต. ได้

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลต้องมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้
(1) เป็นบริษัทไทยที่เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทจดทะเบียน
(2) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามที่กำหนด
(3) มีความพร้อมด้านระบบงาน ฐานะทางการเงิน การควบคุม และการปฏิบัติงานที่ดี
(4) ไม่ประสบปัญหาทางการเงิน
(5) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และไม่มีลักษณะต้องห้าม
(6) ในกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนแล้ว ต้องเป็นกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล เว้นแต่จะมีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ มีงบการเงินประจำปีงวดปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ และสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บังคับกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นรายใหม่ และผู้ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่เดิมตั้งแต่ก่อนที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล มีผลใช้บังคับในวันที่ 14 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา

เลขาธิการ ก.ล.ต. ระบุอีกว่า สำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการมีระบบที่มีความพร้อม ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ ระบบงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และระบบการพิจารณารับและประเมินความเหมาะสมของลูกค้าซึ่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิตอลมีความเสี่ยงสูง โดยหากพิจารณาแล้วพบว่ามีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก.ล.ต. ก็จะเสนอความเห็นเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ