คนไทยรู้ยัง: 'ร้านขายยา' กระจุกตัวอยู่ใน 'กรุงเทพ'

กองบรรณาธิการ TCIJ: 25 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1814 ครั้ง

ธุรกิจร้านขายยาและเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดในไทยมี 8,690 ราย อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด ร้อยละ 52.91 รองลงมาคือภาคกลางร้อยละ 20.89 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 8.08 ตามลำดับ Infographic by TCIJ/Racha Luangborisut (CC BY-NC 2.0)

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ณ 28 ก.พ. 2561) พบว่ามีธุรกิจร้านขายยาและเครื่องมือแพทย์ที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 8,690 ราย โดยแบ่งเป็น บริษัทจำกัด 6,771 ราย คิดเป็น ร้อยละ 77.92 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 1,914 ราย คิดเป็น ร้อยละ 22.02 และบริษัทมหาชน 5 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.06 โดยเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ 56,832 ล้าน บาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด มูลค่า 50,989 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 89.72 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล มูลค่า 3,727 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 6.56 และ บริษัทมหาชน มูลค่า 2,116 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.72

ทั้งนี้ธุรกิจร้านขายยาและเครื่องมือแพทย์ แบ่งเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ล้านบาท จำนวน 8,079 ราย คิดเป็น ร้อยละ 92.96 ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จำนวน 521 รายคิดเป็น ร้อยละ 6.00 และทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 90 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.04 โดยการจดทะเบียนของธุรกิจประเภทนี้ส่วนใหญ่จะจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทจำกัดที่มีขนาดเล็ก และมีทุนจดทะเบียนมูลค่าน้อยกว่า 5 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาจำนวนนิติบุคคลคงอยู่แบ่งตามพื้นที่ของธุรกิจร้านขายยาและเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด 8,690 ราย พบว่าธุรกิจประเภทนี้มีการจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับการจัดตั้งในเขตภูมิภาคโดยมีการจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด ร้อยละ 52.91 รองลงมาคือภาคกลางร้อยละ 20.89 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 8.08 ตามลำดับ

สำหรับมูลค่าทุนจดทะเบียน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,832ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานคร มีมูลค่ามากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 78.20 รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 13.05 และภาคตะวันออก ร้อยละ 3.14 ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายจังหวัดที่มีที่ตั้งของธุรกิจประเภทนี้สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1. กรุงเทพมหานคร 4,598 ราย 2. นนทบุรี 749 ราย 3. ปทุมธานี 443 ราย 4. สมุทรปราการ 316 ราย และ 5. เชียงใหม่ 264 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจนี้จะมีการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลางรวมถึงในเขตเมืองเป็นส่วนใหญ่มากถึง ร้อยละ 70 สอดคล้องกับพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาล และคลินิกรักษาโรคที่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่นนอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังมีความสะดวกในการขนส่งขนถ่ายและกระจายสินค้า

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: