ปี 2547-2560 งบดับไฟใต้ 2.77 แสนล้าน สัดส่วนงบเยียวยาความสูญเสียแค่ 1.1%

ทีมข่าว TCIJ: 23 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 3095 ครั้ง

ระหว่างปี 2547-2560 รัฐบาลไทยอนุมัติงบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปถึง 277,645.9 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ‘เจ็บ-ตาย-ทุพพลภาพ-ทรัพย์สินเสียหาย’ เพียง 3,062.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นแค่ 1.1% ของงบประมาณเกือบ 15 ปี ตั้งแต่ ม.ค.2547-พ.ย.2561 มีความรุนแรง 20,109 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 13,488 คน เสียชีวิต 6,903 คน ส่วนปี 2561 รอบ 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) มีเหตุการณ์ไม่สงบ 494 ครั้ง ที่มาภาพประกอบ: UNICEFThailand/Athit Perawongmetha

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับทราบ รายงานสรุปสถานการณ์ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรายงานฉบับนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ชุดหนึ่ง นั่นก็คือ ข้อมูล ‘สรุปผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน’ ที่ได้ระบุงบประมาณการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547-2560 เอาไว้

ข้อมูลจากรายงานชิ้นนี้ระบุถึงผลการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 พ.ค.2548 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 เม.ย.2555 ตั้งแต่ปี 2547-2560 (ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 2560) พบว่ามีประชาชนเสียชีวิต 3,019 คน เจ้าหน้าที่รัฐ 1,997 คน รวมผู้เสียชีวิต 5,016 คน มีประชาชนบาดเจ็บ 5,229 คน เจ้าหน้าที่รัฐ 5,114 คน รวมผู้บาดเจ็บ 10,343 คน ประชาชนทุพพลภาพ 349 คน เจ้าหน้าที่รัฐ 188 คน รวมผู้ทุพพลภาพ 537 คน รวมงบประมาณช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ทุพพลภาพ 1,896,511,723 บาท นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สิน บ้านเรือน/อาคาร/พาหนะ/พืชผลการเกษตรเสียหายรวมอีก 6,958 ราย จ่ายงบประมาณช่วยเหลือไป 1,166,190,524.37 บาท รวมงบประมาณทั้งหมดที่จ่ายไปในด้านเยียวยานี้ 3,062.702,247.37 บาท [1]

เทียบงบประมาณแก้ไขไฟใต้ทั้งหมด 14 ปี คิดเป็นสัดส่วนแค่ 1.1% เท่านั้น

ส่วนข้อมูลที่รวบรวมโดยสำนักข่าวอิศรา พบว่าระหว่างปี 2547-2560 รัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึง 277,645.9 ล้านบาท แต่ถ้าหากนับงบประมาณประจำปี 2561 อีก 13,255.7 ล้านบาท (เฉพาะงบแผนงานบูรณาการฯ) จะทำให้ระหว่างปี 2547-2561 มีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น 290,901.6 ล้านบาท นอกจากนี้สำนักข่าวอิศรายังระบุเพิ่มเติมว่าปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ในยุครัฐบาล คสช. 'งบดับไฟใต้' ถูกจัดอยู่ในหมวด 'แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้' ซึ่งตัวเลขงบประมาณในหมวดนี้จะไม่รวมงบประจำที่อยู่นอกแผนงานบูรณาการฯ และไม่รวมงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด กับงบประจำของหน่วยงานต่างๆ ที่แม้จะมีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ แต่ก็ไม่ถูกนับรวมด้วย ซึ่งมีการประมาณการกันว่าหากรวมงบนอกแผนงานบูรณาการฯ เข้าไปด้วยแล้ว งบดับไฟใต้จะพุ่งสูงกว่า 3 แสนล้านบาท [2]

เมื่อนำตัวเลขจากข้อมูล ‘สรุปผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน’ ไปเทียบข้อมูลตัวเลขงบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14 ปี (2547-2560) พบว่าเมื่อเทียบงบประมาณ ‘การให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 พ.ค.2548 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 เม.ย.2555 ตั้งแต่ปี 2547-2560 (ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 2560)’ จำนวน 3,062.702,247.37 บาท กับ ‘งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2547-2560’ จำนวน 277,645.9 ล้านบาท นั้น สัดส่วนของงบประมาณการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ จะเป็นสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 1.1 ของงบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 14 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลภาคประชาชนระบุ ม.ค.2547-พ.ย.2561 ความรุนแรง 20,109 ครั้ง เสียชีวิต 6,903 คน

ข้อมูลจากสรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ (Deep South Incident Database-DSID) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW) พบว่าตั้งแต่เดือน ม.ค. 2547-พ.ย. 2561 มียอดรวมเหตุการณ์ไม่สงบ 20,109 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 13,488 คน เสียชีวิต 6,903 คน [3]

เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือน ม.ค.-พ.ย. 2561 พบว่ามียอดรวมเหตุการณ์ไม่สงบ 494 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 200 คน และมีผู้บาดเจ็บ 242 คน โดยเดือนที่มีเหตุการณ์ไม่สงบมากที่สุดคือเดือน พ.ค. 110 ครั้ง น้อยที่สุดคือเดือน ก.ค. 29 ครั้ง เดือนที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือเดือน พ.ย. 26 คน น้อยที่สุดคือเดือน ต.ค. 6 คน เดือนที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือเดือน ม.ค. 44 คน และน้อยที่สุดคือเดือน พ.ย. 10 คน [4]

 

ข้อมูลอ้างอิง

[1] รายงานสรุปสถานการณ์ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 13/12/2561)
[2] 14 ปีไฟใต้ละลายงบ 3 แสนล้าน กองทัพเชื่อมั่นปีหน้าปิดเกม! (สำนักข่าวอิศรา, 4/1/2561)
[3] สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ (Deep South Incident Database-DSID), 11/12/2561]
[4] เรียบเรียงข้อมูลมาจาก สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน มกราคม-พฤศจิกายน 2561 โดย คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ (Deep South Incident Database-DSID) เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จับตา: กำลังพลดับไฟใต้ 135,439 คน เป็นกองกำลังภาคประชาชน 95,974 คน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: