คนไทยรู้ยัง: ปวช.1-3 ได้รับเงินอุดหนุนค่าหนังสือสูงสุด 2,000 บาท/คน/ปี

ทีมข่าว TCIJ: 23 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2556 ครั้ง

ปีงบประมาณ 2561 รัฐอุดหนุนรายหัวนักเรียนระดับก่อนประถม-ปวช.3 รวม 36,230,405,900 บาท ค่าหนังสือเรียน 2,619,856,300 บาท ระดับ ปวช.1-3 ได้รับการอุดหนุนค่าหนังสือเรียนต่อหัวสูงสุด 2,000 บาท/คน/ปี

ข้อมูลจาก แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุว่า จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,945,488 คน

แยกตามระดับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา 898,998 คน, ระดับประถมศึกษา 3,220,408 คน, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,765,130 คน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,039,923 คน, ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ) 7,973 คน และนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ 13,056 คน แยกตามประเภทโรงเรียน โรงเรียนปกติ (จำนวน 30,306 โรง) 6,863,376 คน, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (จำนวน 51 โรง) 44,521 คน, โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (จำนวน 48 โรง) 15,957 คน, ศูนย์การศึกษาพิเศษ (จำนวน 77 ศูนย์) 13,056 คน และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ 8,578 คน (จัดโดยครอบครัว 605 คน จัดโดยสถานประกอบการ 7,973 คน)

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จำนวน 36,230,405,900 บาท ดังนี้ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 23,653,286,500 บาท 2. ค่าหนังสือเรียน 2,619,856,300 บาท 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,680,030,100 บาท 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2,754,409,000 บาท และ 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4,522,824,000 บาท รวมทั้งสิ้น 36,230,405,900 บาท

เมื่อพิจารณาเฉพาะงบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระดับชั้น พบว่าในแต่ระดับชั้นได้งบประมาณต่อหัว (มูลค่าหนังสือต่อชุด) ดังนี้ ก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 625 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 619 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 622 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 673 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 806 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 818 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 764 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 877.00 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 949 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,318 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1,263 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1,109บาท/คน/ปี และชั้น ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 2,000 บาท/คน/ปี

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: