คนไทยรู้ยัง: รอบ 10 ปี ‘คนเชียงใหม่’ ซื้อรถใหม่ 878,974 คัน

ทีมข่าว TCIJ : 23 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 9900 ครั้ง

ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2551-2560) พบคนเชียงใหม่ซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ใหม่ถึง 878,974 คัน เฉลี่ยปีละ 87,897 คัน เดือนละ 7,325 คัน หรือเฉลี่ยวันละ 241 คัน

ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก ระบุถึงสถิติรถจดทะเบียนใหม่เฉพาะเดือน ม.ค. 2561 ว่ามีผู้นำรถใหม่มาจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 268,989 คัน โดยรถจักรยานยนต์มีสถิติการจดทะเบียนใหม่สูงที่สุดจำนวน 167,039 คัน รองลงมาคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 63,646 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 24,117 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,129 คัน รถโดยสารประจำทางจดทะเบียนใหม่จำนวน 939 คัน รถโดยสารไม่ประจำทางจดทะเบียนใหม่จำนวน 724 คัน ส่วนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,731 คัน

เมื่อพิจารณาเฉพาะ จ.เชียงใหม่ พบว่าจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ.ศ. 2561 สำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ เดือน ม.ค. 2561 รวมทั้งสิ้น 9,569 คัน โดยเป็น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนจำนวน 2,880 คัน, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 1,165 คัน, รถจักรยานยนต์ 5,433 คัน

นอกจากนี้ TCIJ ได้เรียบเรียงข้อมูลจาก สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ระหว่างปี 2551-2560 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีรถที่จดทะเบียนรวม 10 ปี ถึง 878,974 คัน (ปี 2551 จำนวน 67,688 คัน ปี 2552 จำนวน 67,640 คัน ปี 2553 จำนวน 86,106 คัน ปี 2554 จำนวน 93,403 คัน ปี 2555 จำนวน 112,842 คัน ปี 2556 จำนวน 110,048 คัน ปี 2557 จำนวน 84,077 คัน ปี 2558 จำนวน 82,721 คัน ปี 2559 จำนวน 85,457 คัน และปี 2560 จำนวน 88,992 คัน) เฉลี่ยแล้วปีละ 87,897 คัน เฉลี่ยเดือนละ 7,325 คัน หรือเฉลี่ยวันละ 241 คัน

อนึ่ง รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตามสถิตินี้ประกอบไปด้วย

ก.รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รบ.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รย.7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รย.8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า รย.12 รถจักรยานยนต์ รย.13 รถแทรกเตอร์ รย.14 รถบดถนน รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม รย.16 รถพ่วง รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ
 
ข.รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
รวมรถโดยสารแยกเป็น ประจำทาง – ไม่ประจำทาง, ส่วนบุคคลรวมรถบรรทุก แยกเป็น – ไม่ประจำทาง - ส่วนบุคคลรถโดยสารขนาดเล็ก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: