ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ Green Bond

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1294 ครั้ง

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ Green Bond

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เพื่อส่งเสริมการลงทุนและระดมทุนในกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ที่มาภาพประกอบ: CICERO

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ รายงานเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมาว่า ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) สำหรับผู้ที่ต้องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้มีข้อปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ อาทิ วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน กระบวนการที่ใช้ในการคัดเลือกการลงทุน การบริหารเงินที่ได้จากการระดมทุน และการรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาช่วยประเมินด้วย

การปรับเกณฑ์ครั้งนี้สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ต้องการส่งเสริมการลงทุนและการระดมทุนในกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมได้แก่ (1) ลดและแก้ไขปัญหามลภาวะ (2) ส่งเสริมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (3) ลดและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: