รื้อร่างแผน PDP ฉบับใหม่ นำข้อเสนอ คกก.ปฎิรูปประเทศด้านพลังงานมารวมด้วย

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 เม.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2492 ครั้ง

รื้อร่างแผน PDP ฉบับใหม่ นำข้อเสนอ คกก.ปฎิรูปประเทศด้านพลังงานมารวมด้วย

รัฐมนตรีพลังงานสั่งรื้อแผน PDP ฉบับใหม่ โดยให้ สนพ.นำข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานมาผนวกรวมอยู่ในแผน โดยเฉพาะเป้าหมายพลังงานทดแทนทำให้การดำเนินการมีความล่าช้าไปกว่าเป้าหมายเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา ร่าง PDP ฉบับใหม่แยกรายภาค เตรียมเข้า กพช. 23 เม.ย. นี้

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 ว่าการทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว (PDP) ฉบับใหม่ของกระทรวงพลังงานที่จะนำมาใช้แทนแผน PDP 2015 นั้นจะมีความล่าช้า ไปจากกำหนดเดิมที่นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เคยประกาศเอาไว้ว่าร่างแผน PDP เบื้องต้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยล่าสุดทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่งเป็นผู้จัดทำแผน ได้จัดส่งแผน PDP ฉบับใหม่ให้รัฐมนตรีพลังงานพิจารณาช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้ว แต่เมื่อรัฐมนตรีพลังานพิจารณาลงลึกในรายละเอียดก็ได้สั่งการให้ สนพ.กลับไปแก้ไขแผน PDP อีกครั้งเนื่องจากแผนดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปในประเด็นที่สำคัญ

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานกล่าวว่าในแผน PDP ที่ให้ สนพ. กลับไปแก้ไขนั้น รัฐมนตรีพลังงานต้องการให้มีการนำข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มารวมอยู่ในแผน PDP ใหม่นี้ด้วย นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายของพลังงานทดแทน ทั้งวิธีคิดและวิธีคำนวณรวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนภายในแผนด้วย ซึ่งคาดว่า สนพ.จะแก้ไขและนำเสนอรัฐมนตรีพลังงานได้อีกครั้งในเดือน เม.ย. 2561 นี้ หลังจากนั้นจึงจะมีการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน

สำหรับข้อเสนอของคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านพลังงาน ที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้านั้น คณะกรรมการเสนอใน 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ 1โครงสร้างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า โดยกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงและปฏิรูปการจัดหาพลังงานทั้งระบบ 2 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน และ 3 ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ ปรับปรุงการกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงและปฏิรูปการจัดหาพลังงาน พร้อมทั้งจัดทำ PDP รายภาค และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและกลไกตลาดในกิจการไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โดยเสนอให้ดำเนินการปรับโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

ในส่วนของข้อเสนอการสนับสนุนพลังงานทดแทนประกอบด้วย 4 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ 1 ปฏิรูประบบ บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 2.แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคใน การนำขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 3. ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอย่างเสรีและ 4 ปฏิรูป โครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน ส่งเสริมการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตพลังงานใช้เอง และกำหนดมาตรฐานการลดใช้พลังงานของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ

ร่าง PDP ฉบับใหม่แยกรายภาค เตรียมเข้า กพช. 23 เม.ย. นี้

ต่อมาวันที่ 20 เม.ย. 2561 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมเสนอรูปแบบโครงสร้างและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว (PDP) ฉบับใหม่ ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 23 เม.ย. 2561 นี้

โดยร่างแผน PDP ดังกล่าวจะเน้นการผลิตและการใช้ไฟฟ้าเป็นรายภูมิภาค โดยพิจารณาว่าแต่ละภาคมีความต้องการไฟฟ้าเท่าไหร่ รวมถึงมีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าในลักษณะใด และพิจารณาถึงสายส่งไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงไฟฟ้าระหว่างภาคเพื่อความมั่นคง ทั้งนี้การวางแผนการผลิตไฟฟ้าด้านพลังงานทดแทน เช่น การซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) และพลังงานลม ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนั้น ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่าคาดว่าแผน PDP (ที่จะจัดทำรายละเอียดตามมติ กพช.) จะเสร็จประมาณเดือน มิ.ย. 2561 นี้ จากนั้นจะเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนได้ต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: