นิทรรศการภาพถ่าย 'ให้ภาพเล่าเรื่อง อัตลักษณ์ของหนู กับใบเกิด'

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 695 ครั้ง

นิทรรศการภาพถ่าย 'ให้ภาพเล่าเรื่อง อัตลักษณ์ของหนู กับใบเกิด'

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ภายใต้ชื่อ “ให้ภาพเล่าเรื่อง อัตลักษณ์ของหนูกับใบเกิด” เพื่อให้เด็กข้ามชาติได้มีใบเกิดในการยืนยันอัตลักษณ์บุคคล และมีเลข 13 หลัก เพื่อได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงบริการด้านต่างๆ ที่มาภาพ: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมาว่านางอังคณา ใจกิจสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ สมศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจเพื่อการพัฒนาสังคม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาธารณสุขจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรเอกชน ร่วมเปิดกิจกรรมแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “ให้ภาพเล่าเรื่อง อัตลักษณ์ของหนูกับใบเกิด” และกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก “It Takes You and Me To End Violence Against Children” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรประชาสังคม เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติจังหวัดระนอง ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลระนอง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้ดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ ในประเด็นเรื่องการจดทะเบียนการเกิดให้แก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย โครงการนี้ มีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 จนถึงเดือนมกราคม 2562 ซึ่งจะดำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร ตาก และระนอง เพื่อให้เด็กทุกคนที่เกิดภายใต้แผ่นดินไทย จะได้รับโอกาสในการมีใบเกิด เพื่อยืนยันการมีอัตลักษณ์บุคคล และมีเลข 13 หลัก เพื่อจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา และสาธารณสุข คือ มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และมีสิทธิรับการรักษาเมื่อยามเจ็บป่วย

สำหรับการดำเนินงานใน อ.เมือง จ.ระนอง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชน 4 กลุ่ม ในพื้นที่ อ.เมือง ตำบลปากน้ำ ตำบลบางริ้น ตำบลบางนอน ตำบลเขานิเวศน์ รวมถึงหน่วยงานภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และให้เข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย การจดทะเบียนการเกิดของเด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทางสังคม เช่น สิทธิทางด้านสุขภาพ สิทธิด้านการศึกษา จึงได้ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบรม ในชุมชนแรงงานต่างด้าว ร่วมกับแกนนำชุมชน โดยได้สนับสนุนและช่วยเหลือพ่อแม่แรงงานต่างด้าวพาลูกไปแจ้งเกิดและขอทำบัตรประจำตัวบุตรคนต่างด้าว ที่เกิดในประเทศไทย จำนวน 240 คน

โดยกิจกรรมนิทรรศการแสดงภาพถ่าย “ให้ภาพเล่าเรื่อง...อัตลักษณ์ของหนู...กับใบเกิด” เป็นนิทรรศการแสดงชุดภาพถ่ายบุคคล สถานที่ ชีวิตความเป็นอยู่ การให้บริการที่เป็นมิตรและการเข้าถึงสถานการณ์ อุปสรรค ความท้าทาย และความหวังของเด็กข้ามชาติหรือบุคคลไร้สัญชาติ สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงต่อเด็กไม่ว่าสัญชาติใดก็ตาม โดยนำเสนอผ่านภาพถ่ายจากตัวแทนเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์ เด็กในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิต อ. กะเปอร์ และภาพถ่ายจากตัวแทนกลุ่มองค์กรชุมชน

เพื่อรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญและสร้างความตระหนักเรื่องการแจ้งเกิดเด็กข้ามชาติ และเห็นความสำคัญว่าเด็กทุกคนควรได้รับสิทธิที่มีอัตลักษณ์ เพื่อให้สอดคล้องต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: