จ่ายค่าอะไรบ้าง? กฟน.แจงรายละเอียดใบแจ้งค่าไฟฟ้า

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 873 ครั้ง

จ่ายค่าอะไรบ้าง? กฟน.แจงรายละเอียดใบแจ้งค่าไฟฟ้า

กฟน.ชี้แจงมีค่าอะไรในใบแจ้งค่าไฟและเงินประกันการใช้ไฟฟ้า หากสงสัยสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2561 ว่าการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ชี้แจงรายละเอียดการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมที่ปรากฏบนใบแจ้งค่าไฟฟ้าเป็นการเปิดเผยข้อมูลค่าไฟฟ้าโดยละเอียดปกติ ไม่ใช่การเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบอัตราการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้โดยสะดวก ซึ่ง กฟน.มีการปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2543 ประกอบด้วย ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการรายเดือน ค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนค่าบริการรายเดือน เป็นค่าใช้จ่ายการอ่านและจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า การจัดทำและจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า รวมทั้งการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

สำหรับการเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้านั้น เนื่องจากการให้บริการไฟฟ้าเป็นการให้บริการก่อนเรียกเก็บค่าไฟฟ้า จึงต้องมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่คร้ังแรกที่ยื่นขอใช้ไฟฟ้า โดยจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งยกเลิกการใช้ไฟฟ้า การจ่ายคืนผลประโยชน์หรือดอกผลที่ได้รับจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า มีข้อกำหนด ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง ที่นำเงินสดมาเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จ่ายคืนในรูปของดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยท้ังปีของธนาคารกรุงไทย ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก จ่ายคืนในรูปของดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปีของธนาคารกรุงไทย คืนทุก 5 ปี เนื่องจากดอกผลเงินประกันเป็นจำนวนเงินน้อย โดยจะเริ่มจ่ายปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ กกพ.

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กฟน. www.mea.or.th หรือ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี ที่ http://is.gd/KlyQKF และสามารถสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: