สภาธุรกิจตลาดทุนไทยลงมติค้านเลื่อนบังคับใช้ IFRS9

กองบรรณาธิการ TCIJ 18 ก.ค. 2561 | อ่านแล้ว 821 ครั้ง

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยลงมติค้านเลื่อนบังคับใช้ IFRS9

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผย บอร์ดลงมติไม่ควรเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS9 ออกไป หวั่นกระทบความเชื่อมั่นและการแข่งขัน พร้อมแนะแนวทางเพิ่มเติมให้ปฎิบัติได้อย่างราบรื่น

เว็บไซต์ Money Channel รายงานเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 ว่าสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) มีมติในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 ว่าไม่ควรเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS9 ออกไปอีก เนื่องจากอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขัน

รวมทั้งอาจกระทบถึงผลการประเมินภาพรวมการกำกับสถาบันการเงินของประเทศไทย ขณะที่ภาคธุรกิจได้มีการเตรียมการและทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

FETCO มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการกำหนดแนวปฏิบัติของแต่ละอุตสาหกรรมร่วมกันเพื่อให้สามารถดำเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างราบรื่น

ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard Board IASB) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS9) ที่นำมาใช้ทดแทนมาตรฐานการบัญชีIAS39 โดยมีการปรับปรุงหลักการและวิธีการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินทำให้สะท้อนความเสี่ยงของกิจการมากยิ่งขึ้นโดยประเทศไทยจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2562 นั้น

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ซึ่งประกอบด้วยองค์กรในตลาดทุนไทย 7 องค์กร ได้แก่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้จัดทำและผู้ใช้รายงานทางการเงินของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวตามกำหนดระยะเวลาบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อให้รายงานทางการเงินของธุรกิจมีการรับรู้และวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนความเสี่ยงของกิจการตามความเป็นจริงมีความถูกต้องและโปร่งใสในเชิงเศรษฐกิจ และงบการเงินของกิจการในประเทศไทยสามารถเปรียบเทียบกันได้กับในระดับนานาชาติ อันจะช่วยทำให้ผู้ใช้งบการเงินและนักลงทุนสามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FETCO มีความเห็นว่าหากมีการเลื่อนการบังคับใช้การปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินIFRS9 ตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจกระทบถึงผลการประเมินภาพรวมการกำกับสถาบันการเงินของประเทศไทย

โดยปัจจุบันภาคธุรกิจได้มีการเตรียมการและทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และหากมีการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถดำเนินการถือปฏิบัติผ่านปีแรกได้ในปีต่อไปปัญหาในทางปฏิบัติน่าจะลดลงไปมาก

อย่างไรก็ตาม FETCO เห็นว่ายังมีความไม่ชัดเจนในแนวปฏิบัติในหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ กรณีที่ไม่มีมาตรฐานกำหนดเป็นการเฉพาะในแต่ละเรื่อง การคำนวณการกันสำรองด้อยค่าในสินทรัพย์ทางการเงินและการกำหนดมาตรฐานในการวัดมูลค่ายุติธรรมการใช้ดุลพินิจในการจัดประเภทรายการต่างๆในงบการเงินเป็นต้น

FETCO มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างราบรื่น ดังนี้
(1) พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติ (Guideline) ในแต่ละอุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีเหมือนกันโดยอาจให้สมาคมที่เกี่ยวข้องเป็นตัวกลาง
(2) พิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติให้ง่ายขึ้นสำหรับการนำมาปฏิบัติใช้ในช่วงแรกเช่นลดการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นต้น
(3) เร่งทำความเข้าใจร่วมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้เห็นพ้องกันถึงวิธีการบันทึกบัญชี รูปแบบงบการเงิน และระบบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ FETCO และสมาชิกพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาตรฐานการรายงานการเงินของธุรกิจในประเทศไทยอยู่ในระดับเดียวกันกับมาตรฐานสากล มีความถูกต้องและโปร่งใสในเชิงเศรษฐกิจพร้อมทั้งผู้ใช้งบการเงินและนักลงทุนสามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ