ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 933 ครั้ง

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ เพิ่มเติมกฎเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องเล่น รวมทั้งคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและพนักงานควบคุมเครื่องเล่น ที่มาภาพประกอบ: youtube.com/Uthid Seangkong

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

มท. เสนอว่า เนื่องจากปัจจุบันได้มีนวัตกรรมเครื่องเล่นชนิดใหม่เป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องเล่นชนิดเป่าลม และเครื่องเล่นที่อยู่ในสวนน้ำ โดยมีส่วนประกอบหรือลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่นได้ ซึ่งการใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวยังครอบคลุมไปไม่ถึง ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรการในการควบคุมเครื่องเล่นที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวโดยแก้ไขบทนิยาม “เครื่องเล่น” รวมทั้งเพิ่มเติมกฎเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องเล่น รวมทั้งคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและพนักงานควบคุมเครื่องเล่น ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องเล่น รวมทั้งคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและพนักงานควบคุมเครื่องเล่น เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นในลักษณะเดียวกัน

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 มีนาคม 2561--

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: