จับตา: งบประมาณปี 2562 ที่ ศธ. จัดสรรให้ 80 สถาบันอุดมศึกษา

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 ก.ย. 2561 | อ่านแล้ว 6657 ครั้ง


TCIJ เรียบเรียงข้อมูลงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 80 แห่ง จาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 10 (1) กระทรวงศึกษาธิการ (1) โดย สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 6 ก.ย. 2561) โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

ลำดับ

สถาบัน

งบประมาณทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ล้านบาท)

1

มหาวิทยาลัยมหิดล

13,162.29

9,071.24

2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6,535.36

4,349.79

3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6,019.04

4,385.70

4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6,004.83

5,075.64

5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5,556.22

4,193.51

6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5,042.32

3,148.20

7

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4,646.39

2,980.07

8

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3,971.08

2,521.69

9

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2,479.34

1,568.30

10

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2,283.75

886.5497

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2,192.90

940.9338

12

มหาวิทยาลัยบูรพา

2,131.47

1,177.44

13

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2,115.42

1,448.88

14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2,099.93

1,467.51

15

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1,951.78

677.8204

16

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1,861.16

1,173.19

17

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1,789.83

559.1166

18

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1,787.87

1,035.18

19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1,492.20

789.7423

20

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1,482.38

836.5411

21

มหาวิทยาลัยพะเยา

1,431.96

709.5386

22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1,422.36

818.615

23

มหาวิทยาลัยทักษิณ

1,401.45

722.2719

24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1,208.64

681.9503

25

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1,194.54

899.1609

26

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1,158.24

547.0739

27

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1,072.85

714.7761

28

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

922.8327

480.6918

29

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

877.101

478.5895

30

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

869.6434

602.2594

31

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

860.3539

434.9268

32

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

856.9144

262.1107

33

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

849.9859

440.9729

34

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

823.5219

646.0347

35

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

814.2196

414.7168

36

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

799.9547

325.5636

37

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

760.9305

361.857

38

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

760.5037

251.1561

39

มหาวิทยาลัยนครพนม

759.2681

318.7219

40

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

727.7484

375.594

41

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

714.8791

238.6212

42

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

683.3092

245.6744

43

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

661.1256

304.8689

44

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

660.6126

367.124

45

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

658.2052

390.3809

46

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

629.4318

350.8636

47

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

608.3223

14.8972

48

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

601.1165

278.3817

49

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

577.7559

335.0353

50

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

575.4735

377.4966

51

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

568.1854

297.2708

52

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

552.7911

317.8647

53

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

544.0713

346.7446

54

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

539.8044

230.0109

55

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

531.9517

321.1525

56

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

529.2381

277.5072

57

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

515.4712

253.3653

58

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

513.2812

308.3454

59

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

510.6869

211.9965

60

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

503.5633

200.3168

61

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

500.1784

226.6696

62

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

490.9593

301.423

63

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

489.8721

229.9988

64

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

489.238

255.1472

65

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

468.9059

222.8283

66

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

463.2732

275.7999

67

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

450.1323

225.4593

68

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

433.2112

227.4402

69

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

419.4116

209.736

70

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

417.7802

178.0654

71

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

411.9779

221.0731

72

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

409.7418

221.5084

73

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

394.2267

236.7563

74

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

383.4574

214.4773

75

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

323.8821

103.0983

76

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

313.0926

185.0121

77

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

274.0123

92.0559

78

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

264.324

99.7177

79

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

249.4681

92.6949

80

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

147.8645

33.7539

   รวม

113,652.85

68,294.26

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ