สธ.สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 'เมทิลีนบลู' ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 795 ครั้ง

สธ.สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 'เมทิลีนบลู' ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา

กระทรวงสาธารณสุข สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะชนิดรับประทาน "เมทิลีนบลู" หลังไม่มีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิภาพในการรักษา

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2561 ว่าราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๗๙/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา ด้วยปรากฏข้อมูลทางวิชาการว่าทะเบียนตํารับยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะชนิดรับประทาน ที่มีส่วนประกอบของเมทิลีนบลู (Methylene blue) ทั้งตํารับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมที่มีและไม่มีส่วนประกอบของโพแทสเซียมไนเตรต (Potassium nitrate) ไม่มีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิภาพในการรักษา หรือไม่มีสรรพคุณตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ นอกจากนี้ยังมีการนํายาไปใช้ในทางที่ผิดสูง

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ ๓๗๔ - ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐จึงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของเมทิลีนบลู(Methylene blue) ทั้งตํารับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมที่มีและไม่มีส่วนประกอบของโพแทสเซียมไนเตรต(Potassium nitrate) จํานวน ๑๑ ตํารับ ตามบัญชีแนบท้าย

อนึ่ง หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ