ยานพาหนะบริเวณด่านชายแดนเพิ่ม ก่อมลพิษมากขึ้น

กองบรรณาธิการ TCIJ 13 ส.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1307 ครั้ง

ยานพาหนะบริเวณด่านชายแดนเพิ่ม ก่อมลพิษมากขึ้น

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่งจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะข้ามแดนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลังยานพาหนะบริเวณด่านชายแดนเพิ่มจนก่อมลพิษมากขึ้น ที่มาภาพประกอบ: ไทยรัฐออนไลน์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 ว่านายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจวัดการระบายมลพิษจากยานพาหนะในบริเวณด่านศุลกากรหนองคาย ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของรถยนต์ข้ามแดนและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะข้ามแดน บริเวณด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ นายวีรศักดิ์ จุนดารา รักษาการอธิบดีสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว ร่วมศึกษาดูงาน (on-the-job-training) วิธีการตรวจวัดการระบายมลพิษจากยานพาหนะ ซึ่งเป็นความร่วมมือทวิภาคีของสองประเทศ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปัจจุบัน ส่งผลให้มีปริมาณยานพาหนะบริเวณด่านชายแดนเพิ่มขึ้น เกิดการจราจรติดขัด และเกิดปัญหาการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น
โดยข้อมูลปี 2559 พบยานพาหนะของประเทศเพื่อนบ้านระบายสารมลพิษทางอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่ายานพาหนะของประเทศไทย เนื่องจากมาตรฐานการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะและมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อนบ้านต่ำกว่ามาตรฐานของไทย หลังปัจจุบันไทยใช้มาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะ Euro 4 ในรถยนต์ และมาตรฐาน Euro 3 ในรถบรรทุก ทำให้ลกรมควบคุมมลพิษ จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะข้ามแดน ด้วยการเสนอมาตรการบริหารจัดการและควบคุมปริมาณยานพาหนะข้ามแดน คือ การบริหารจัดการระบบจราจรในพื้นที่ด่านชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะข้ามแดน และการจัดตั้งศูนย์เช่ารถ ส่วนมาตรการระหว่างประเทศได้ผลักดันให้กำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะและมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงของอาเซียน โดยสนับสนุนข้อมูลและแนวทางการกำหนดมาตรฐานยานพาหนะและเชื้อเพลิง เพื่อเป็นมาตรฐานกลางสำหรับทุกประเทศในอาเซียน

ขณะนี้การจัดทำ (ร่าง) มาตรการดังกล่าว อยู่ระหว่างการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ด่านชายแดนมาแล้ว 3 ด่าน คือ ด่านศุลกากรช่องเม็ก ด่านศุลกากรแม่สาย และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวย้ำว่า ภาพรวมการระบายมลพิษจากยานพาหนะของประเทศเพื่อนบ้านสูงกว่าประเทศไทย ซึ่งข้อมูลการติดตามตรวจวัดการระบายมลพิษจากยานพาหนะของทั้ง 3 ด่าน โดยเปรียบเทียบการระบายมลพิษของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านปี 2559 พบว่า ด่านศุลกากรช่องเม็กรถยนต์ไทยระบายมลพิษเกินมาตรฐานร้อยละ 9.8 รถยนต์ประเทศเพื่อนบ้านระบายมลพิษเกินมาตรฐานร้อยละ 14.3 ด่านศุลกากรแม่สายรถยนต์ไทยระบายมลพิษเกินมาตรฐานร้อยละ 24 รถยนต์ประเทศเพื่อนบ้านระบายมลพิษเกินมาตรฐานร้อยละ 42.9 และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์รถยนต์ไทยระบายมลพิษเกินมาตรฐานร้อยละ 24.2 รถยนต์ประเทศเพื่อนบ้านระบายมลพิษเกินมาตรฐานร้อยละ 31.5

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: