จับตา: 3 ใน 4 คน ของเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปฐมวัย

กองบรรณาธิการ TCIJ 11 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1241 ครั้ง


ในปี 2559 ประมาณร้อยละ 75 ของเด็ก อายุ 3-5 ปี (สัดส่วนคือ 3 ใน 4 หรือประมาณ 1.7 ล้านคน) กำลังเข้าเรียนในระบบโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาล 1-3 โดยสัดส่วนผู้เรียนต่อครูในการศึกษาระดับปฐมวัย ปี 2558 อยู่ที่ 1 ต่อ 20 คน ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวอิศรา

ข้อมูลจาก รายงานสุขภาพคนไทย 2561 ระบุว่าในปี 2559 ประมาณร้อยละ 50 ของเด็กไทยอายุ 0-2 ปี (หรือเกือบ 1 ล้านคน) กำลังอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์การเรียนสถานเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์พัฒนาเด็ก ขณะที่ประมาณ ร้อยละ 75 ของเด็ก อายุ 3-5 ปี (สัดส่วนคือ 3 ใน 4 หรือประมาณ 1.7 ล้านคน) กำลังเข้าเรียนในระบบโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาล 1-3

ทั้งนี้จากงานศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล เจมส์ เจ. เฮกแมน พบว่าการลงทุนในการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนทางสังคมที่สูงมากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กยากจนหรือด้อยโอกาส และยิ่งสามารถลงทุนในเด็กกลุ่มนี้ได้เร็วเท่าไร (ที่แนะนำคือตั้งแต่แรกคลอด ทั้งในด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ควบคู่ไปกับการลงทุนด้านสุขภาพ) ผลตอบแทนที่สังคมจะได้รับก็ยิ่งสูงขึ้น ในทางเดียวกัน งานศึกษาในไทยพบว่าการได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยส่งผลเชิงบวกต่อพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็กในระยะยาว โดยเฉพาะทักษะทางปัญญา ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างเห็นได้ชัดในกลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวฐานะปานกลางจนถึงยากจน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: