ตั้งบอร์ดจัดการปัญหาขยะอุตสาหกรรมกำกับคุมเข้มโรงงาน

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 ก.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1611 ครั้ง

ตั้งบอร์ดจัดการปัญหาขยะอุตสาหกรรมกำกับคุมเข้มโรงงาน

กระทรวงอุตสาหกรรมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมเพื่อบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชน ที่มาภาพประกอบ: Pxhere (CC0)

หนังสือพิมพ์แนวหน้า รายงานเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561 ว่านายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมโดยมีตนเป็น ประธานคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน

องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดนี้ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน กรรมการ มีนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็น รองประธานกรรมการ มีผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ทุกเขต ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้อำนวยการด้านกฎหมาย อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศตามอนุสัญญาบาเซล ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด บริหารจัดการ กำกับ ดูแลโรงงาน

นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานอีก 5 ชุด ได้แก่ 1.คณะทำงานฝ่ายกฎหมาย 2.คณะทำงานฝ่ายวิชาการและระบบไอที 3.คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการ 4.คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ 5.คณะทำงานฝ่ายรายงานการประชุม โดยวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะทำงานทั้ง 5 ชุดจะได้รายงานความก้าวหน้าทั้งหมดและทำแผนการทำงานให้คณะกรรมการบริหารฯได้รับทราบ

การตรวจกำกับดูแลโรงงานเกี่ยวกับการคัดแยกซาก อิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก 2,420 โรงงาน ขณะนี้ ตรวจสอบไปแล้ว 1,066 โรงงาน และได้สั่งการตาม พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 37 ให้โรงงานปรับปรุงและแก้ไข โรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 179 โรงงาน และสั่งการให้ หยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 จำนวน 7 โรงงาน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: