กฟผ.เปิดตัวนวัตกรรม 'เครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียด'

กองบรรณาธิการ TCIJ 8 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2212 ครั้ง

กฟผ.เปิดตัวนวัตกรรม 'เครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียด'

กฟผ. เปิดตัวนวัตกรรม 'เครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียด' โชว์ศักยภาพกำจัดผักตบชวากลางแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อทดสอบการใช้งานและเร่งพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชน ที่มาภาพ: บ้านเมือง

เว็บไซต์บ้านเมือง รายงานเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2561 ว่า กฟผ. ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดนวัตกรรม “เครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียด” โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล หลังจากได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดัน 1 ในการแข่งขัน Hackathon ในงาน Startup Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย กฟผ. ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ภายใต้โจทย์ “Innovative Power Solutions for Thailand Community and Energy Sector” เนื่องจากพิจารณาเห็นว่านวัตกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ว่าด้วยเรื่องการมีส่วนร่วมผลักดันแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และวิสัยทัศน์ของ กฟผ. เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตต้นแบบเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียดของเขื่อนภูมิพล และนำไปต่อยอดพัฒนาใช้งานไปยังโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟผ., ลดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา กรณีวัชพืชลอยน้ำไหลปิดกั้นร่องน้ำที่ไหลเข้าโรงไฟฟ้า, สร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการคมนาคมทางน้ำของประชาชน การประมงพื้นบ้าน และเรือแพนำเที่ยวในพื้นเหนือเขื่อนภูมิพลมีความสะดวกและปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังแปรรูปวัชพืชลอยน้ำที่ผ่านการบดละเอียดเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ย เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนด้วย

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังทดสอบเครือข่ายการสื่อสาร 5.0 ซึ่งจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ดังนั้นนโยบาย EGAT 4.0 ในปัจจุบัน อาจต้องปรับเปลี่ยนเป็น EGAT 5.0 ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะด้านการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับร่างกายของมนุษย์ นวัตกรรมเปรียบเสมือนกับสารอาหารที่หล่อเลี้ยงช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง เช่นเดียวกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ดังนั้น กฟผ. จึงมุ่งมันสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เอื้อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับต้นแบบเครื่องกำจัดผักตบชวาแบบบดละเอียด มีลักษณะคล้ายกับเรือขนาดใหญ่ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 10 เมตร สูงทั้งหมด 3.8 เมตร น้ำหนักรวม 6.5 ตัน ซึ่งถือว่ามีขนาดที่เหมาะสมสามารถขนย้ายได้สะดวก มีระบบคอนโทรลทิศทาง เป็นระบบไฮดรอลิก ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลกำลังไม่น้อยกว่า 85 แรงม้าที่ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนเครื่องกำจัดผักตบชวามีความเร็วรอบอยู่ที่ 1,500 รอบต่อวินาที โดยได้นำหลักการการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์รวมเป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ กังหันน้ำชัยพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9, เครื่องตัดผมไฟฟ้า, เครื่องเกี่ยวข้าว และเครื่องปั่นพริกแกง ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชลอยน้ำสูงถึง 20 ตันต่อชั่วโมง ช่วยลดการสูญเสียรายได้จากการหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า เนื่องจากปัญหาวัชพืชลอยน้ำไหลปิดกั้นช่องทางน้ำไหลเข้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนต่างๆ ตลอดจนคลองผันน้ำของโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนของ กฟผ. และมีต้นทุนราคาที่เหมาะสม คุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากใช้วัสดุในการผลิตภายในประเทศทั้งหมด รวมทั้งมุ่งพัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชนและสังคมไทยต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: