ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งยกเว้นเกณฑ์ยื่นไฟลิ่งของ 'วิสาหกิจเพื่อสังคม'

กองบรรณาธิการ TCIJ 7 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 925 ครั้ง

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งยกเว้นเกณฑ์ยื่นไฟลิ่งของ 'วิสาหกิจเพื่อสังคม'

ก.ล.ต.เตรียมออกหลักเกณฑ์ยกเว้นให้วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยไม่ต้องยื่นแบบไฟลิ่ง ช่วยลดอุปสรรคการเสนอขายหุ้นสอดรับนโยบายรัฐ ภาพประกอบ: ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวคิดการลดอุปสรรคในการออกและเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยยกเว้นการยื่นขออนุญาตหรือยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง)สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการให้ภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะออกหลักเกณฑ์เพื่อยกเว้นให้วิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีการดำเนินการตามแนวนโยบายของภาครัฐ สามารถขายหุ้นต่อประชาชนได้ โดยไม่ต้องมาขออนุญาตหรือยื่นแบบไฟลิ่ง หากวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าลักษณะเงื่อนไขที่กำหนด

เนื่องจากวิสาหกิจเพื่อสังคมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจ้างงานหรือแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อมมิได้มุ่งสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และจะต้องผ่านการรับรองหรือได้รับการจดทะเบียนและตรวจสอบการดำเนินงานจากหน่วยงานทางการอยู่แล้ว

ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องกำกับดูแลเข้มเหมือนบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทั่วไป ซึ่งการยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะช่วยลดอุปสรรคของวิสาหกิจเพื่อสังคมในการเสนอขายหุ้นเพื่อระดมทุนมาใช้ในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นตามแนวนโยบายของรัฐได้

อนึ่งกรมสรรพากรให้คำจำกัดความของ "วิสาหกิจเพื่อสังคม"ว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยมุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นที่วิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยู่ หรือมีเป้าหมายในการจัดตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และนำผลกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น ๆ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ