เตรียมหาตลาดรองรับผลไม้ภาคใต้ คาดผลผลิตมากกว่าปี 2560

กองบรรณาธิการ TCIJ 5 ก.ค. 2561 | อ่านแล้ว 944 ครั้ง

เตรียมหาตลาดรองรับผลไม้ภาคใต้ คาดผลผลิตมากกว่าปี 2560

ก.เกษตรฯ เตรียมหาตลาดรองรับผลไม้ภาคใต้ หลังพบมีปริมาณมากกว่าปีก่อน ด้าน Fruit Board เตรียมดันยุทธศาสตร์ผลไม้ภาคใต้ปี 2561-2564 พัฒนาทั้งระบบ ที่มาภาพประกอบ: Pixabay (CC0)

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 ว่านายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งให้ความสำคัญทั้งคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการหาตลาดรองรับ เพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกไปโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลผลิตกระจุกตัวจนราคาตกต่ำ

นายกฤษฏา กล่าวว่า เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รายงานประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสพบว่า ไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน และลองกองให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มังคุดมีพื้นที่ปลูก 50,276 ไร่ ปริมาณผลผลิต 27,655 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 550 กิโลกรัม ทุเรียนมีพื้นที่ปลูก 102,286 ไร่ ปริมาณผลผลิต 66,294 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 648 กิโลกรัม เงาะมีพื้นที่ปลูก 41,570 ไร่ ปริมาณผลผลิต 22,596 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 544กิโลกรัม และลองกอง มีพื้นที่ปลูก 137,416 ไร่ ปริมาณผลผลิต 43,214 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 314 กิโลกรัม มังคุดและทุเรียนเริ่มออกผลผลิตเดือนกรกฎาคมและให้ผลผลิตสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคม ส่วนเงาะและลองกองจะเริ่มทยอยออกผลผลิตเดือนสิงหาคมและจะให้ผลผลิตสูงสุดในช่วงเดือนกันยายน จึงต้องกำหนดมาตรการรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าออกให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำจากการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง

สำหรับปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 และได้จัดสรรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการโครงการสนับสนุนการรวบรวมผลไม้ 49 รายการ งบประมาณ 84 ล้านบาทเพื่อก่อสร้าง จัดซื้อจ้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เพิ่มศักยภาพในการรวบรวมและจำหน่ายผลผลิต เช่น รถบรรทุกห้องเย็น รถโพล์คลิฟท์ อาคารห้องเย็น อาคารรวบรวมผลผลิต เป็นต้น อีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็น 410 ล้านบาท ใน 42 จังหวัด สนับสนุนในสินค้า 9 กลุ่มได้แก่ ผลไม้ ข้าว ผัก ปาล์มน้ำมัน กาแฟ โคนม. ประมง ปศุสัตว์ และ มันสำปะหลัง

ล่าสุดคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เตรียมยกร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ภาคใต้ปี 2561-2564 เพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ทั้งด้านการผลิต การตลาด การพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: