เลื่อนประกาศคุมสินค้ากึ่งอาวุธ 1 ปี

กองบรรณาธิการ TCIJ 4 ม.ค. 2561 | อ่านแล้ว 907 ครั้ง

เลื่อนประกาศคุมสินค้ากึ่งอาวุธ 1 ปี

ก.พาณิชย์ เลื่อนบังคับใช้ระเบียบการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางออกไปเป็น 1 ม.ค. 2562 เพื่อให้เวลาผู้ประกอบการได้มีเวลาปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่มาภาพประกอบ: worldpolicy.org

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ รายงานเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่านายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา แต่ได้เลื่อนกำหนดวันบังคับใช้จากเดิมวันที่ 1 ม.ค. 2561 ออกไป 1 ปี เป็นวันที่ 1 ม.ค. 2562

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดวันที่ใช้บังคับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ออกไปจากเดิม 1 ปี จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการภายใต้ประกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้ ในส่วนของกรมจะมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ IT เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตส่งออกให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่มีระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ภายในองค์กรอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการส่งออก และเตรียมที่จะปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีสินค้าที่ใช้ได้สองทางให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีรายการสินค้ารวม 3,557 รายการ

นายวันชัยกล่าวถึงความคืบหน้าการยกร่าง พ.ร.บ.การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. … (พ.ร.บ. TCWMD) ว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา หากสามารถออกกฎหมายฉบับนี้สำเร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาในการควบคุมดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทางได้อย่างครบถ้วน ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนด

“ประกาศฉบับเดิมที่กรมมีอยู่ สามารถควบคุมได้เฉพาะการส่งออกเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการส่งกลับ การผ่านแดน การถ่ายลำ การเป็นคนกลาง และการดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่กฎหมายฉบับใหม่นี้จะปิดช่องทางที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งเมื่อไทยมีกฎหมายใช้ จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำการค้ากับไทยได้เพิ่มขึ้น” นายวันชัยกล่าว

รายงานข่าวระบุว่า การเลื่อนบังคับใช้ประกาศฯ ในครั้งนี้ เป็นผลจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้เลื่อนการบังคับใช้ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ที่กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ออกไป 1 ปี จากเดิมจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2561 ไปเป็น 1 ม.ค. 2562 แต่ถึงแม้ร่างประกาศดังกล่าวต้องเลื่อนการบังคับใช้ แต่กรมการค้าต่างประเทศยังเดินหน้าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นกฎหมายการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. … ไปเมื่อวันที่ 19 ต.ค. ถึงวันที่ 10 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ