ชวนอ่านการริเริ่มสร้างขั้วการเมืองทางเลือกของสหภาพแรงงานในอินโดนีเซีย

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 3 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 952 ครั้ง

ชวนอ่านการริเริ่มสร้างขั้วการเมืองทางเลือกของสหภาพแรงงานในอินโดนีเซีย

ชวนอ่านข้อเสนอของสภาพแรงงานก้าวหน้า องค์การพัฒนาเอกชน องค์กรนักศึกษา กลุ่มการเมืองต่างๆ ร่วมประชุมเพื่อริเริ่มสร้างพลังทางการเมืองทางเลือก คานอำนาจกับพรรคกระแสหลัก 2 พรรคในประเทศอินโดนีเซีย ที่มาภาพประกอบ: IndustriALL Global Union

สมาพันธ์แรงงาน 5 แห่ง รวมทั้งนักสภาพแรงงานก้าวหน้า องค์การพัฒนาเอกชน องค์กรนักศึกษา กลุ่มการเมืองต่างๆ ร่วมประชุมเพื่อริเริ่มสร้างพลังทางการเมืองทางเลือก คานอำนาจกับพรรคกระแสหลัก 2 พรรคที่นำโดยประธานาธิบดีโจโก วิโดโด (Joko Widodo) และ นายปราโบโว ซูบีอันโต (Prabowo Subianto)  ซึ่งจะเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งปีใน 2019 รวมทั้งคานอำนาจกับกลุ่มอิสลามอนุรักษ์นิยมที่รุกเข้ามาจัดตั้งทางความคิดทางศาสนาในหมู่สมาชิกสหภาพแรงงาน

การประชุมขบวนการภาคประชาชน  (Konperensi Gerakan Rakyat-KGR) 19-20 เม.ย. 2018

เจ้าภาพหลักคือ สมาพันธ์แรงงาน 5 แห่ง ได้แก่ Indonesian Trade Union Congress Alliance (KASBI), the Confederation of United Indonesian Workers (KPBI), the Popular Democratic Trade Union (SEDAR), the KSN (Konfederasi Serikat Nasional – National Union Confederation), และ the SGBN (Sentral Gerakan Buruh Nasional, National Labour Movement Centre โดยเชิญสหภาพแรงงานต่างๆ ที่ยังไม่เข้าฝักฝ่ายใด (แบบสมาพันธ์แรงงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือ KSPSI ที่สนับสนุน Widodo และ KSPI สนับสนุน Prabowo) องค์การพัฒนาเอกชน (NGO) กลุ่มนักศึกษา ชาวนา เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาประเทศ และเตรียมการเคลื่อนไหวในวันสตรีสากลในปีหน้า ซึ่งได้ร่างคำประกาศร่วมกัน ที่ไม่เพียงแต่พูดถึงข้อเรียกร้องการยุติการกดขี่ทางเพศ วันลาป่วยประจำเดือน ลาคลอด และค่าจ้างที่เป็นธรรมเท่านั้น แต่รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจสังคมแนวเสรีนิยมใหม่ รวมถึงการเสนอชุดข้อเสนอการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศด้วยในนามของขบวนการภาคประชาชน (KGR)

การประชุมครั้งนี้มีองค์กรเข้าร่วมกว่า 43 องค์กร รวม 600 คนและได้ลงชื่อสนับสนุนคำประกาศ องค์กรที่เข้าร่วม ได้แก่ สหภาพแรงงาน 7 แห่ง กลุ่มสนับสนุนสหภาพแรงงาน 1 กลุ่ม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย 7 แห่ง องค์กรคนจนเมือง 3 แห่ง องค์กรมุสลิมและคริสเตียนก้าวหน้ารวม 3 องค์กร องค์กรชาวนา 2 องค์กร กลุ่มสิ่งแวดล้อม 1 กลุ่ม องค์การนักศึกษาชาวปาปวน 1 แห่ง องค์กรสิทธิสตรี 2 แห่ง องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน 5 แห่ง กลุ่มนักกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 1 กลุ่มและกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้าย 6 กลุ่ม

หลักการของขบวนการภาคประชาชน คือ เสรีภาพ เสมอภาคและความเจริญรุ่งเรือง

ผลลัพธ์จากการประชุมมี 2 ประการคือ 1. การยืนยันถึงอุดมการณ์ทางการเมืองทางเลือก 2. คำประกาศที่สร้างพันธกิจร่วมกันในการเรียกร้องเชิงนโยบายของขบวนภาคประชาชน ซึ่งมีดังนี้

 1. เพื่อแนะนำองค์กรต่างๆ ที่ร่วมประชุม อภิปรายการสร้างพลังทางการเมืองทางเลือก
 2. เพื่อจัดตั้งคณะทำงานอภิปรายถึงการก่อตั้งกลุ่มพลังการเมืองทางเลือกหรือพรรคการเมืองทางเลือก
 3. เพื่อประเมินการจัดตั้งกลุ่มพลังการเมืองทางเลือกในเดือนกรกฎาคมปีนี้และอภิปรายให้กว้างขวางขึ้นในขบวนการภาคประชาชน

ข้อเรียกร้องเร่งด่วนของขบวนการภาคประชาชน มีดังนี้

 1. พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติภายใต้การควบคุมของประชาชน
 2. รวบทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ เหมืองแร่และโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นของชาติ
 3. ปฏิรูประบบเกษตรกรรม
 4. เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัยและการขนส่งมวลชนให้แก่ประชาชน
 5. ยกเลิกกฎหมายการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
 6. ยกเลิกระบบโครงสร้างของกองทัพ
 7. ยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
 8. จับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอรัปชั่นและยึดทรัพย์สิน
 9. ส่งเสริมระบบสวัสดิการและสิทธิมนุษย์ชนในปาปัวและเคารพสิทธิของชาวปาปวนที่จะปกครองตนเอง
 10. คุ้มครองสิทธิผู้หญิง ได้แก่ลาคลอด ลาเลี้ยงลูก ลาป่วยประจำเดือน ยุติการใช้ความรุนแรงทางเพศ ยุติการเลือกปฏิบัติกับคนที่ต่างเพศ สีผิว และศาสนา
 11. จัดให้มีการศึกษาด้านประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์ฟรี
 12. ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสม ยกเลิกประกาศค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล ฉบับที่ 78/2015
 13. ยกเลิกระบบการจ้างงานชั่วคราวและเหมาช่วง
 14. สอบสวนและแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์ชนในอดีต
 15. จัดระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ไม่ใช้ระบบประกันสังคม
 16. คุ้มครองแรงงานข้ามชาติ
 17. หยุดการแย่งยึดที่ดินของคนจน

ข้อเรียกร้องดังกล่าวนี้เป็นเพียงการริเริ่ม ยังไม่ได้จัดทำเป็นรูปธรรม เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการทดลอง ยังไม่ได้มีการตัดสินใจ แต่จะนำไปแลกเปลี่ยนความคิดมากขึ้นในเวทีครั้งต่อไป 

 

ที่มาแปลและเรียบเรียงจาก
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_44@50.pdf

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ