คนไทยรู้ยัง: ธุรกิจโรงพยาบาลในไทยมีเว็บไซต์มากที่สุด

ทีมข่าว TCIJ : 2 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1080 ครั้ง

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สำรวจเมื่อ ม.ค.-ธ.ค.2559) ระบุว่าสถานประกอบการที่อยู่ในความควบคุมรวมทั่วประเทศประมาณ 2.1 ล้านแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการมากถึงร้อยละ 94.8 ในขณะที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า การก่อสร้าง กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชนมีเพียงร้อยละ 5.2

สถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินกิจการมีประมาณ 681,123 แห่ง หรือร้อยละ 32.8 จากจำนวนสถานประกอบการทั้งสิ้น โดยมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 2.5 ล้านเครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 เครื่องต่อกิจการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ และมีบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ (เฉลี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ประมาณ 2.4 ล้านคนหรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 คนต่อกิจการ

สถานประกอบการมีการใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 636,598 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 30.6 จากจำนวนสถานประกอบการทั้งสิ้น และมีบุคลากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานเป็นประจำ (เฉลี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ประมาณ 2.3 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 คนต่อกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รับส่งข้อมูลทางอีเมล์ และเพื่อค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ

สถานประกอบการทั่วประเทศมีเว็บไซต์ในการประกอบกิจการร้อยละ 9.2 เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่าสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนมีเว็บไซต์ในการประกอบกิจการมากที่สุด คือร้อยละ 72.0 รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารร้อยละ 23.4 การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้าร้อยละ 10.0 การก่อสร้างร้อยละ 9.4 และธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการร้อยละ 9.1


Infographic by TCIJ/Racha Luangborisut (CC BY-NC 2.0)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: