จับตา: เป้าหมายโครงการ 'เกษตรทฤษฎีใหม่' ของ ก.เกษตร ปีงบฯ 2561

ทีมข่าว TCIJ : 1 เม.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2180 ครั้ง


ปีงบประมาณที่ผ่านมา (งบประมาณปี 2561) พบ ก.เกษตรและสหกรณ์ เสนองบประมาณทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 836.88 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบฯ 2560 ที่ได้เพียง 255.37 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายหลักส่งเสริมเกษตรกร 70,000 ราย ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลจาก ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ทำการเปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงฯ ในปีงบประมาณ 2560 และการของบประมาณในปีงบฯ 2561 พบว่าโครงการเกี่ยวกับ 'เกษตรทฤษฎีใหม่' อยู่ในแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 'พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง' โดยในปีงบประมาณ 2560 ทั้งแผนงานนี้ได้รับงบประมาณทั้งหมด 255.37 ล้านบาท และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับงบประมาณ 44.79 ล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนองบประมาณของทั้งแผนงานไป 1,586.76 ล้านบาท  โดยเป็นการเสนองบทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 836.88 ล้านบาท

สำหรับเป้าหมายของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีดังนี้

 • ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ เป้าหมาย 35,000 ไร่ (ใช้งบประมาณ 90.61 ล้านบาท)
 • ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด รูปแบบในการทำมาหากิน และการประกอบอาชีพ ให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป้าหมายเกษตรกร 70,000 ราย (ใช้งบประมาณ 112 ล้านบาท)
 • โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินให้เกษตรกร 70,000 ราย เป้าหมาย 210,000 ไร่ (ใช้งบประมาณ 350 ล้านบาท)
 • โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน เป้าหมายเกษตรกร 70,000 ครัวเรือน (งบประมาณ 91.30 ล้านบาท)
 • โครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เสริมสร้างให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ และขยายผลการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น เป้าหมาย 190 ศูนย์ 2,850 ไร่ (งบประมาณ 38.61 ล้านบาท)
 • โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 ราย เป้าหมาย 2,000 ไร่ (งบประมาณ 19.90 ล้านบาท)
 • โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่และการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ (งบประมาณ 7 ล้านบาท)
 • โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ เป้าหมายเกษตรกร 70,000 ราย (งบประมาณ 46.55 ล้านบาท)
 • ให้ความรู้แก่เกษตรเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเรื่องการรวมกลุ่มในรูปแบบของการสหกรณ์ปีละ 16,000 คน (งบประมาณ 8.42 ล้านบาท)
 • สนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมคำแนะนำในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย 70,000 ครัวเรือน (งบประมาณ 2.49 ล้านบาท)
 • อื่น ๆ (ในเอกสารระบุว่า 'โครงการเกษตรทฤษฎีใหม') เป้าหมายเกษตรกร 70,000 ราย (งบประมาณ 70 ล้านบาท)

อนึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คืองบประมาณที่ใช้ระหว่างเดือน ต.ค.2560-ก.ย.2561 โดยรายละเอียดข้อมูลที่ยกมานี้เป็นการนำเสนองบประมาณขั้นต้นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ใช่ข้อมูลงบประมาณขั้นสุดท้ายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ