คนไทยรู้ยัง: จังหวัดที่ ‘ใช้ไฟฟ้าต่อหัว’ สูงสุด-ต่ำสุด

ทีมข่าว TCIJ : 1 มิ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 3114 ครั้ง

แม้ 'กรุงเทพ' จะเป็นจังหวัดที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากที่สุด แต่เมื่อเทียบการใช้ไฟฟ้าต่อหัวประชากรสูงสุดแล้ว กลับเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ โดยใช้ไฟต่อหัวสูงสุดถึง 10,434 หน่วยต่อปี ส่วนจังหวัดที่ใช้ไฟฟ้าต่อหัวน้อยที่สุดใช้แค่ 534 หน่วยต่อปี ที่มาภาพประกอบ: awstruepower.com

แม้กรุงเทพฯ จะเป็นจังหวัดที่ใช้ไฟฟ้าสูงสุดในประเทศไทย โดยในปี 2558 มีการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ 35,246,701,063 kWh คิดเป็นสัดส่วน 20.71% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ แต่เมื่อพิจารณาการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหัวประชากรพบว่าจังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้าต่อหัวสูงสุด คือ จ.ระยอง เท่ากับ 10,968 หน่วยต่อปี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) สูงเป็นอันดับแรก เท่ากับ 1,008,615 บาทต่อปี การใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหัวรองลงมา 4 ลำดับ ได้แก่ จ.สระบุรี จ.สมุทรสาคร จ.ชลบุรี และ จ.อยุธยา โดยทุกจังหวัดดังกล่าวข้างต้นมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้ามาจากภาคผลิต (โรงงานอุตสาหกรรม) เป็นหลัก

สำหรับจังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหัวต่ำสุด 5 อันดับ (เรียงลำดับจากน้อยไปมาก) ได้แก่ จ.อำนาจเจริญ จ.หนองบัวลำภู จ.นราธิวาส จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.น่าน โดย จ.อำนาจเจริญ มีการใช้ไฟฟ้าต่อหัวเท่ากับ 534 หน่วยต่อปี แตกต่างจาก จ.ระยอง ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าต่อหัวสูงสุดเท่ากับ 10,434 หน่วยต่อปี

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: