จับตา: อปท.อุดหนุนค่า‘นม-อาหารกลางวัน’ให้โรงเรียนเท่าไร?

ทีมข่าว TCIJ : 25 มิ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 2402 ครั้ง


จาก หนังสือแนวทางประมาณการรายรับ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แนบท้ายหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2558 ได้ระบุถึงหลักเกณฑ์ 'เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)' และ 'เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน' ไว้ดังนี้

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: