จับตา: ตำแหน่งงานว่างและผู้สมัครงานตามระดับการศึกษา ต.ค. 2560

ทีมข่าว TCIJ : 31 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1416 ครั้ง


ข้อมูลจาก กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ระบุว่า ณ เดือน ต.ค. 2560 มีการบรรจุงานจำนวน 16,295 คน เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.52 รองลงมาคือ ปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 26.20 ปวช. – ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 19.43 และประถมศึกษาและต่ำกว่า 12.85

อุตสาหกรรมที่การบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 6,959 คน การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 4,217 คน ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 926 คน กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 711 คน การก่อสร้าง 642 คน

อาชีพที่การบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานทั่วไป, แรงงานด้านการผลิต) 6,059 คน รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 3,154 คน เสมียน เจ้าหน้าที่ 2,962 คน ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 1,554 คน ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน การประกอบ 822 คน

เมื่อพิจารณาระหว่างการบรรจุงานกับตำแหน่งงานว่าง พบว่าตำแหน่งงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ มีจำนวน 15,042 อัตรา ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยตำแหน่งที่ไม่ได้รับการบรรจุ ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลิต

 

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: NIKON D899 (CC0 Public Domain)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ