สนช. ขอมติ 'ไม่เปิดเผย' บันทึกประชุม 'กมธ.ภาษีที่ดิน' กลัวกระทบข้อมูลส่วนบุคคล

กองบรรณาธิการ TCIJ 31 ต.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2531 ครั้ง

สนช. ขอมติ 'ไม่เปิดเผย' บันทึกประชุม 'กมธ.ภาษีที่ดิน' กลัวกระทบข้อมูลส่วนบุคคล

ในการประชุม สนช. 2 พ.ย. 2560 นี้ มีวาระขอมติ 'มิให้เปิดเผย' บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... จำนวน 2 ครั้ง เพราะกลัวกระทบต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่มีการนำเสนอตัวอย่างในการประชุม เนื่องจากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับภาษี รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

31 ต.ค. 2560 เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอวาระการประชุม 2 พ.ย. 2560 โดยมีวาระ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 33 วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 และครั้งที่ 35 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560

ซึ่งในวาระการประชุมนี้ได้ระบุว่าเนื่องจากวาระในการประชุมจำนวน 2 ครั้งข้างต้น มีการนำเสนอผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่มีภาระภาษีจริงที่ได้ชำระในปัจจุบัน และภาษีที่อาจจะต้องเสียเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับ ซึ่งจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างได้มีการระบุชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ มูลค่าทรัพย์สิน และประเภทของโรงเรือน อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับภาษี ทั้งนี้ การกำหนดอัตราภาษีตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ดังนั้น หากมีการเปิดเผยบันทึกการประชุมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญใช้ในการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการกำหนดอัตราภาษี จึงไม่ควรเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: