กลุ่มปฏิรูปพลังงานค้านการสอดไส้จัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ

กองบรรณาธิการ TCIJ 30 มี.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1164 ครั้ง

กลุ่มปฏิรูปพลังงานค้านการสอดไส้จัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ ในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 30 มี.ค. นี้ กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ออกแถลงการณ์คัดค้านการสอดไส้จัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวไทย

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ออกแถลงการณ์คัดค้านการสอดไส้จัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติใน พ.ร.บ.ปิโตรเลียม โดยมีรายละเอียดว่าตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ ในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 นั้น ทางกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Fellowship of Energy Reform for Sustainability: ERS) ได้รับทราบด้วยความห่วงใยว่าได้มีการปฏิบัติที่ผิดหลักการและกระบวนการในทางนิติบัญญัติในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ในวาระที่ 2 ในขั้นตอนของการพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวคือ ได้มีกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ขอแปรญัตติเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเข้ามาใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ อันเป็นการละเมิดหลักการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติรับหลักการไว้ในวาระที่ 1 และในการอภิปรายในวาระแรกก็ไม่มีสมาชิกท่านใดที่อภิปรายท้วงติงหรือต้องการเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว้แต่อย่างใด

การเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับบรรษัทน้ำมันแห่งชาติดังกล่าว จึงเป็นการผิดกระบวนการนิติบัญญัติที่ไม่อนุญาตให้มีการแปรญัตตินอกเหนือไปจากหลักการที่สภาได้ลงมติไว้ในวาระที่ 1 นอกจากนั้น ยังเป็นการใช้เสียงข้างน้อยกดดันกรรมาธิการเสียงข้างมากให้ต้องยอมตาม โดยส่งร่าง พ.ร.บ.กลับไปให้ฝ่ายบริหารพิจารณายินยอมให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวลงไปในที่สุด อันมีลักษณะเป็นการกดดันฝ่ายบริหารให้ต้องทำตาม ถ้าต้องการให้ร่าง พ.ร.บ.นี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน มีความเห็นว่าเรื่องการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการบริหารจัดการระบบพลังงานของประเทศ สมควรที่จะต้องมีการศึกษาถึงผลดี-ผลเสียให้รอบคอบ ไม่ใช่ใส่เข้ามาลอยๆ ในร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ โดยไม่มีรายละเอียดอะไรรองรับ ถ้าทางสภาฯ หรือสมาชิก สนช. ท่านใดต้องการให้มีการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ก็ชอบที่จะเสนอเป็น พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรใหม่โดยตรงที่ควรระบุหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและรายละเอียดต่างๆ เช่น โครงสร้างองค์กร และงบประมาณที่ต้องใช้ รวมถึงผลการศึกษาทางวิชาการที่สนับสนุนการจัดตั้งบรรษัทฯ ว่าจะมีผลดีต่อประเทศชาติอย่างไร เพื่อให้รัฐบาลและสมาชิก สนช.ได้พิจารณากันอย่างรอบคอบจึงจะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง

ดังนั้น กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน จึงขอเรียกร้องวิงวอนมายังสมาชิก สนช.ทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วยความรอบคอบ และหากเห็นแก่ความถูกต้องก็ได้โปรดตัดมาตรา 10/1 ออกไปจากร่าง พ.ร.บ.นี้ ก็จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน มิได้ขัดข้องที่ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เปิดให้ประเทศมีทางเลือกในการใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบจ้างผลิตในสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลในการเสนอกฎหมายนี้ แต่ทางกลุ่มขอคัดค้านการสอดไส้ให้มีการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติตามที่ระบุไว้ในมาตรา 10/1 ดังกล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: