คนไทยรู้ยัง: ใช้เงินเท่าไร? ในการพาด ‘สายสื่อสาร’ บนเสาไฟฟ้า

ทีมข่าว TCIJ : 29 ก.ย. 2560 | อ่านแล้ว 3391 ครั้ง

ข้อมูลจาก ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 30/2557 เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ไว้ดังต่อไปนี้

  1. ค่าสำรวจและค่าบริการนำข้อมูลสายสื่อสารบันทึกในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

1.1 ค่าสำรวจเสาไฟฟ้าในการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า 6 บาท ต่อต้น

1.2 ค่าบริการนำข้อมูลสายสื่อสารบันทึกในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 725 บาท ต่อกิโลเมตร

  1. ค่าบริการรายปีเพื่อการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าจากการติดตั้งสายสื่อสารตามขนาดสายสื่อสารเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 18 มิลลิเมตร ค่าบริการ 2.90 บาท ต่อมิลลิเมตรต่อต้น

2.1 การชำระค่าบริการครั้งแรก เริ่มนับจากวันที่การไฟฟ้านครหลวงอนุญาตให้ติดตั้งสายจนถึงสิ้นปีนั้น และเศษของจำนวนวันคิดเป็น 1 เดือน

2.2 การชำระค่าบริการในครั้งต่อไป ให้ชำระเป็นรายปี

  1. ค่าอบรมด้านความปลอดภัย ผู้ขออนุญาตต้องส่งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดำเนินการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามาเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย และการไฟฟ้านครหลวงจะออกบัตรอนุญาตให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง โดยคิดค่าใช้จ่าย คนละ 2,000 บาท
  2. ค่าใช้จ่ายอื่น

4.1 กรณีสายสื่อสารที่ติดตั้งมีขนาดเกินกำหนด

4.1.1 ค่าติดตั้งสายสื่อสารส่วนที่เกิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสายมากกว่า 18 ถึง 36 มิลลิเมตร คิดค่าใช้จ่าย 3.48 บาท ต่อมิลลิเมตรต่อต้นต่อปี

4.1.2 ค่าติดตั้งสายสื่อสารส่วนที่เกิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสายมากกว่า 36 ถึง 54 มิลลิเมตร คิดค่าใช้จ่าย 4.06 บาท ต่อมิลลิเมตรต่อต้นต่อปี

4.1.3. ค่าติดตั้งสายสื่อสารส่วนที่เกิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสายมากกว่า 54 ถึง 72 มิลลิเมตร คิดค่าใช้จ่าย 4.64 บาท ต่อมิลลิเมตรต่อต้นต่อปี

4.2 ค่ารื้อถอนสายสื่อสารการไฟฟ้านครหลวงจะรื้อถอนสายสื่อสารที่ติดตั้งเกินขนาดตามค่าแรงมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงตามความเป็นจริง

  1. อัตราค่าใช้จ่ายตามประกาศนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ที่มาข้อมูล: ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 30/2557 เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
Infographic by TCIJ/Racha Luangborisut (CC BY-NC 2.0)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: