คนไทยรู้ยัง: ม.ค.-เม.ย. 60 ไทยส่งออก 'ยางพารา' เป็นสินค้าเกษตรอันดับ 1

ทีมข่าว TCIJ : 23 มิ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1619 ครั้ง

พบสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทย ม.ค.-เม.ย. ปี 2560 ได้แก่ ยางพารา 82,043 ล้านบาท และข้าว 53,499 ล้านบาท ในด้านสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของไทยกับตลาดต่างประเทศ ในช่วง 4 เดือนแรก มีมูลค่าการค้า 594,633 ล้านบาท ส่งออก 433,782-นำเข้า 160,851 ล้านบาท ที่มาภาพประกอบ: gloson (CC0)      

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ เดือน มิ.ย. 2560 ระบุว่าการส่งออกสินค้าเกษตร ช่วง 4 เดือนแรก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.5 ทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 โดยมีสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าในอาเซียน มากที่สุด สินค้าส่งออกที่สำคัญ 2 อันดับแรก ได้แก่ ยางพารา ข้าว   

ในด้านสถานการณ์การส่งออกในปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่าไทยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับสินค้าทั้งหมด โดยเป็นการส่งออกไปยังคู่ค้าต่าง ๆ ได้แก่ อาเซียน ร้อยละ 26 ญี่ปุ่น ร้อยละ 13 จีน ร้อยละ 12 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 11 และสหภาพยุโรป ร้อยละ 8 สำหรับปี 2560 สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของไทยกับตลาดต่างประเทศ ในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม - เมษายน) พบว่ามีมูลค่าการค้า 594,633 ล้านบาท โดยไทยส่งออก 433,782 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจาก 399,983 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2559) ไทยนำเข้า 160,851 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจาก 157,705 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2559) ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.81

โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ของปี 2560 ได้แก่ ยางพารา 82,043 ล้านบาท, ข้าว 53,499 ล้านบาท, มันสำปะหลัง 32,746 ล้านบาท, เนื้อไก่ 29,281 ล้านบาท อาหารทะเลสด/แช่เย็น/แช่แข็ง 17,187 ล้านบาท, ลำไยแห้ง 8,749 ล้านบาท, ทุเรียนสด 3,437 ล้านบาท, ลำไยสด 1,535 ล้านบาท, มะม่วงสด 657 ล้านบาท และมังคุดสด 515 ล้านบาท 

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: gloson (CC0)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: