ก.ค. 2560 ดัชนีรายได้เกษตรกรลดลง 2.64% ราคาสินค้าเกษตรลดลง 15.62%

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1099 ครั้ง

ก.ค. 2560 ดัชนีรายได้เกษตรกรลดลง 2.64% ราคาสินค้าเกษตรลดลง 15.62%

ภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกรเดือน ก.ค. 2560 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.64 โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 15.62 ด้านดัชนีผลผลิตขยับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.38 ที่มาภาพประกอบ: wikimedia.org

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2560 พบว่า ลดลงร้อยละ 15.62 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาส่งออกมันเส้นและแป้งมันสำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ประกอบกับฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้หัวมันสำปะหลังที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมีเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลังค่อนข้างต่ำ ปาล์มน้ำมัน ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่มาตรการเพิ่มความต้องการใช้ด้านพลังงานช่วยพยุงราคาไว้ได้ระดับหนึ่ง ลำไยเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคาอ่อนตัวลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง สุกร เข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีอาหารและสัตว์น้ำตามธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรชะลอตัวลงเล็กน้อย และกุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตออกจำหน่ายสู่ตลาดปริมาณเพิ่มขึ้น

สำหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา พื้นที่ปลูกยางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตก และมีฝนตกหนักบางแห่งของภาคใต้ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตยางออกสู่ตลาดน้อยลงประกอบกับมีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น และไก่เนื้อ ปริมาณผลผลิต ไก่เนื้อออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค และภาวะการค้าคล่องตัวขึ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2560 พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย มังคุด สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม สำหรับเดือนสิงหาคม 2560 คาดว่าดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย มังคุด และกุ้งขาวแวนนาไม อย่างไรก็ตาม เดือนสิงหาคม 2560 คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะอยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: