คนไทยรู้ยัง: หลังรัฐประหาร 2557 ‘ครม.’ เสนอ ‘กฎหมาย’ มากที่สุด

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 ก.ย. 2560 | อ่านแล้ว 993 ครั้ง

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รวบรวมข้อมูล สารบบสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ณ 18 ก.ย. 2560)  พบว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา 314 ฉบับ มีร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้ว 277 ฉบับ มีร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังไม่ได้พิจารณารับหลักการในวาระที่หนึ่ง 7 ฉบับ (ชะลอการบรรจุระเบียบวาระ - ฉบับ, พิจารณาศึกษาก่อนรับหลักการ - ฉบับ, ครม.รับไปพิจารณา 1 ฉบับ, รอบรรจุระเบียบวาระ 4 ฉบับ,บรรจุระเบียบวาระ 2 ฉบับ)  มีร่างพระราชบัญญัติที่รอคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ พิจารณา 4 ฉบับ และมีร่างพระราชบัญญัติที่ตกไป 26 ฉบับ

ส่วนร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่สอง 10 ฉบับ เป็นร่างพระราช บัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 9 ฉบับ และร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 1 ฉบับ (ชะลอการบรรจุระเบียบวาระ - ฉบับ , รอบรรจุระเบียบวาระ - ฉบับ , บรรจุระเบียบวาระ 1 ฉบับ) และร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว 262 ฉบับ [เป็นร่างที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอโดยนับรวมเป็น 1 ฉบับ จำนวน 5 ฉบับ (รายละเอียดจัดทำเฉพาะลำดับที่ 2 และ 3)]  และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว 251 ฉบับ  มีผลใช้บังคับแล้ว 245 ฉบับ

ส่วนสถิติข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว (ณ 18 ก.ย. 2560) พบว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว 262 ฉบับ นั้น มาจากการเสนอของคณะรัฐมนตรี (ครม.) มากที่สุดคือ 222 ฉบับ ตามมาด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 21 ฉบับ, คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 5 ฉบับ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)/สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)>คณะรัฐมนตรี (ครม.) 5 ฉบับ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 4 ฉบับ, คณะรัฐมนตรี (ครม.)+สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 4 ฉบับ และองค์กรอิสระ 1 ฉบับ

เมื่อแยกประเภทกฎหมายพบว่าเป็นกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม 147 ฉบับ กฎหมายใหม่ 68 ฉบับ ปรับปรุงกฎหมายเดิม 43 ฉบับ และยกเลิกกฎหมาย 4 ฉบับ  ในการพิจารณาในวาระที่สองใช้คณะกรรมาธิการวิสามัญ 228 ฉบับ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา 19 ฉบับ กรรมาธิการเต็มสภา 15 ฉบับ และผลการพิจารณาในวาระที่สามแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างเดิม 217 ฉบับ และเห็นชอบตามร่างเดิม 45 ฉบับ

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ