เผยโรงไฟฟ้ากระบี่รับซื้อน้ำมันปาล์มมาผลิตไฟฟ้าได้เป็นคราว ๆ ไปเท่านั้น

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1485 ครั้ง

เผยโรงไฟฟ้ากระบี่รับซื้อน้ำมันปาล์มมาผลิตไฟฟ้าได้เป็นคราว ๆ ไปเท่านั้น

เผยมติ กพช. เห็นชอบหลักการในการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำมาผสมกับน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ในปริมาณการรับซื้อที่เหมาะสมเป็นคราว ๆ ไป โดยพิจารณาจากปริมาณสต๊อกและราคาน้ำมันปาล์มดิบประกอบด้วย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่มากเกินไป ที่มาภาพ: กฟผ. 

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่าตามที่ นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ ประธานกลุ่มคนปลูกปาล์มแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนเกษตรกร ยื่นหนังสือผ่าน นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อส่งต่อไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรียกร้องให้กระทรวงพลังงาน และโรงไฟฟ้ากระบี่ นำน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อลดสต๊อกน้ำมัน CPO ที่จะสามารถรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมัน และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หลังราคาผลปาล์มน้ำมัน ตกต่ำอย่างหนักในรอบกว่า 3 ปี นั้น

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ โดยในปี 2556 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและ กฟผ.รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ในช่วงที่เกิดปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ทั้งนี้ ในการรับซื้อน้ำมันปาล์ม เพื่อนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กพช. ซึ่งในการดำเนินการตามมติ กพช. กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการไฟฟ้า จะต้องพิจารณาการรับซื้อในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าเอฟทีมากเกินไป

ในปี 2556-2557 กฟผ. ได้รับซื้อน้ำมันปาล์มปริมาณ 10,000 ตัน ปี 2558 รับซื้อปริมาณ 15,000 ตัน ตามมติ กพช. ที่กำหนดไว้ สำหรับราคารับซื้อจะใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้ จะรับซื้อเฉพาะน้ำมันปาล์มที่ผลิตในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ เท่านั้น

นายทวารัฐ ชี้แจงต่อไปว่า กฟผ. ได้ปรับปรุงโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อให้สามารถใช้น้ำมันปาล์มร่วมกับการใช้น้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้า โดยปัจจุบันใช้น้ำมันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 23 หรือประมาณ 432 ตันต่อวัน ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็นไปตามมติ กพช. ที่กำหนดไว้

กพช. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักการในการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำมาผสมกับน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ในปริมาณการรับซื้อที่เหมาะสมเป็นคราวๆ ไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยพิจารณาจากปริมาณสต๊อกและราคาน้ำมันปาล์มดิบประกอบด้วย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่มากเกินไป และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เป็นผู้พิจารณาการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำมาผสมกับน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐในสูตรการปรับอัตราค่า Ft และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กำกับดูแลการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ในการพิจารณาการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบดังกล่าว

สำหรับขั้นตอนของการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม จังหวัดกระบี่ ที่ประสบปัญหาราคาน้ำมันปาล์มและราคาซื้อขายผลปาล์มตกต่ำ ในช่วงที่ผ่านมา โรงไฟฟ้ากระบี่จะประชุมร่วมกับพาณิชย์ จังหวัดกระบี่ เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม มีการกำหนดขั้นตอนของการเปิดประมูลและส่งมอบน้ำมันปาล์มตามจำนวนที่ กพช. หรือ กบง. ได้มีมติกำหนดไว้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: