น้ำท่วมภาคใต้ทำพื้นที่เกษตรเสียหายแล้วกว่า 1,055,091 ไร่

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 ม.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1410 ครั้ง

น้ำท่วมภาคใต้ทำพื้นที่เกษตรเสียหายแล้วกว่า 1,055,091 ไร่

พื้นที่ได้รับผลกระทบด้านการเกษตรจากน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 14 ม.ค. พบมีนาข้าวเสียหาย 273,372 ไร่ พืชไร่เสียหาย 46,353 ไร่ พืชสวนและอื่น ๆ เสียหาย 735,365 ไร่ รวมเป็นพื้นที่คาดว่าจะเสียหายด้านพืชทั้งหมด 1,055,091 ไร่ ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2560 ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ทั้งผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2560 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านการเกษตรพื้นที่ภาคใต้ (เป็นพื้นที่ประสบภัย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรังนครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง สุราษฎร์ธานีนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และประจวบคีรีขันธ์) แบ่งเป็นผลกระทบด้านพืช มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 449,524 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย แบ่งเป็นข้าว 273,372 ไร่ พืชไร่ 46,353 ไร่ พืชสวนและอื่น ๆ 735,365 ไร่ รวมเป็นพื้นที่คาดว่าจะเสียหายด้านพืชทั้งหมด 1,055,091 ไร่ ส่วนด้านประมงมีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหายรวม 12,756 ไร่ เกษตรกร 4,343 ราย ขณะที่ด้านปศุสัตว์ มีสัตว์ได้รับผลกระทบ แบ่งเป็น โค - กระบือ 246,867 ตัว สุกร 230,465 ตัว แพะ - แกะ 59,221 ตัว สัตว์ปีก 4,947,089 ตัว พื้นที่แปลงหญ้าได้รับผลกระทบ 5,605 ไร่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: