จับตา: ผู้จบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน ‘สายอาชีวะ’ สาขาวิชาต่าง ๆ ปี 2559-2561

ทีมข่าว TCIJ : 16 เม.ย. 2560 | อ่านแล้ว 2739 ครั้ง


ระหว่างปี 2559-2561 ผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งระดับ 'ปวช.-ปวส.' จบสาย 'อุตสาหกรรม' มากที่สุด ตามมาด้วย 'พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ' ที่มาภาพประกอบ: payaptechno.ac.th

จากรายงาน 'ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2560' ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและผู้กำลังศึกษาปี 2558 จากสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันการพลศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยได้ประมวลข้อมูลประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานของสายอาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2559-2561

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาปี 2559-2561 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาและประเภทวิชาพบรายละเอียดดังนี้

ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานระดับอาชีวศึกษาปี 2559-2561 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาและประเภทวิชาพบรายละเอียดดังนี้

 

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: payaptechno.ac.th

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: