ครม. เห็นชอบให้ VOA กระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ต่อไปจนถึงปี 2566

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 ก.พ. 2560 | อ่านแล้ว 1378 ครั้ง

ครม. เห็นชอบให้ VOA กระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ต่อไปจนถึงปี 2566

ครม. เห็นชอบขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America ภาคภาษาไทย หรือ VOA Thai)ไปจนถึงปี 2566 หลังความตกลงหมดอายุลงเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 1. อนุมัติการขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America ภาคภาษาไทย หรือ VOA Thai) โดยกระทำผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 2. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายไทยและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และ 3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ให้ กต. สามารถพิจารณาดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

โดยการขออนุมัติการขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (ปัจจุบันความตกลงฯ ได้หมดอายุลงแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 แต่สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวยังสามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งบอกยกเลิกความตกลงฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 18 เดือน) โดยดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือเดินทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ ตามกำหนดเวลาที่สองฝ่ายได้ตกลงกันไว้แล้ว ครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนบริเวณตอนใต้ของจีน กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย คือ ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน (เช่น เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และบังกลาเทศ) โดยเผยแพร่รายการประเภทข่าวสาร สารคดี และสาระน่ารู้ด้านการต่างประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ลาว เขมร และเวียดนาม) โดยรายการของฝ่ายสหรัฐฯ ซึ่งผลิตโดยสถานีวิทยุเสียงอเมริกามุ่งเน้นการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น รายการประเภทข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และศิลปวัฒนธรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน และสารคดี ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมค่านิยมเชิงบวกต่อสหรัฐฯ เช่น บทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในเวทีระหว่างประเทศ การส่งเสริมแนวคิดด้านประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ และการค้าเสรี ขณะที่รายการของฝ่ายไทยซึ่งผลิตโดยสถานีวิทยุสราญรมย์ของ กต. มุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายการทูตสาธารณะ การทูตวัฒนธรรม และการทูตประชารัฐเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ จะมอบเงินแก่รัฐบาลไทยจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ในการผลิตรายการและการดำเนินงานของสถานีวิทยุสราญรมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการขยายอายุความตกลงฯ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) โดยที่ประชุมเห็นว่า การขยายอายุความตกลงฯ เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกัน เกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเป็นการสานต่อการดำเนินงานโครงการซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2511 โดยผลประโยชน์ตอบแทนที่ไทยได้รับจากการขยายอายุความตกลงฯ ครั้งนี้ มีความคุ้มค่าและเหมาะสมแล้ว

อนึ่งข้อมูลจาก voathai.com ระบุว่าoice of America ภาคภาษาไทย หรือ VOA Thai Service เป็นหนึ่งในภาคภาษาแรกๆ ที่เริ่มออกอากาศมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำหน้าที่ส่งสัญญาณกระจายเสียงสดตรงจากสหรัฐอเมริกาไปถึงผู้ฟังในประเทศไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2485 VOA สังกัดภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการกระจายเสียง หรือ Broadcasting Board of Governors (BBG) หน่วยงานอิสระของสหรัฐฯ มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้อง สมดุล และรอบด้าน จากกรุงวอชิงตันไปสู่ผู้รับชมและรับฟังกว่า 142 ล้านคนทั่วโลก โดยมีเนื้อหาหลักคือนำเสนอ ข่าวสาร สารคดี การศึกษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆกว่า 45 ภาษา ผ่านทั้งเสียงและภาพ ทั้งในระบบวิทยุ และโทรทัศน์ รวมทั้งอินเทอร์เน็ต ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั่วโลกกว่า 1,200 สถานี VOA ภาคภาษาไทย เป็นหนึ่งในภาคภาษาแรก ๆของวีโอเอที่สร้างมิติใหม่ของการกระจายเสียงระหว่างประเทศ โดยบุกเบิกการส่งสัญญานผ่านดาวเทียมจากกรุงวอชิงตันไปยังสถานีวิทยุพันธมิตร (Affiliate Stations) ในประเทศไทย แทนการใช้วิทยุคลื่นสั้น มาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 ทิศทางข่าวสารของ VOA Thai ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและพัฒนาขยายความร่วมมือกับสถานีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสถานีในประเทศไทยที่ร่วมเป็นพันธมิตรการกระจายเสียงกับ VOA ภาคภาษาไทย ครอบคลุมทั่วประเทศ

คลิ๊กดูรายชื่อสถานีที่สามารถรับฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ได้ที่นี่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: