จับตา: หน่วยงานไหน? ได้งบบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวเท่าไหร่?

ทีมข่าว TCIJ : 10 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 349 ครั้ง


ในรายงานวิจัยเรื่อง 'แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือจากประเทศใน AEC กับนัยทางการคลังสำหรับประเทศไทย' (Unskilled Migrant Workforce from AEC Countries and Fiscal Implications for Thailand) โดย รศ. ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ และ รศ.ดร.กิริยา กุลกลกาล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระบุว่าสำหรับการจัดสรรงบประมาณกองทุนบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามแนวทางและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนในแต่ละปี โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินมีทั้งหมด 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพเรือ, กองทัพบก, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมการปกครอง, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพมหานคร, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่นำเงินเหล่านี้ไปบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว โดยสามารถสรุปการจัดสรรเงินให้หน่วยงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 ดังนี้

 

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ